Tamils - a Trans State Nation..

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."
-
Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C

Home Whats New Trans State Nation One World Unfolding Consciousness Comments Search
Whats New Archive
September 2009
Vannakam, Welcome...
"...அரிய சாதனைகள் செய்யப்படுவது வலிமையினால் அல்ல
- விடா முயற்சியினால்தான்..."

"Your true measure is how you treat someone
who can do absolutely nothing for you.."

Month Ending September 2009

Tamil National Forum

M. Thanapalasingham writes from Australia - பார்வையும் பதிவுகளும் - அரசியல் அறிஞர் மு.திருநாவுக்கரசின் சமஷ்டியா தனிநாடா என்னும் அரசியல் வரலாற்று நூல்

Reflection

Thileepan with Pirabakaran

"... my dear comrade Thileepan's death... is something to be pondered over.... My dear people, for whom did Thileepan die? Why did he die? What is the significance of his death? Thileepan died for the Tamil people. He died for the rights of the Tamil people. He died to safeguard our freedom and our honour.... A life is very, very precious. I am quite aware of that. But even more precious is our freedom, our honour, our rights..." Velupillai Pirabakaran on Thiyagi Thileepan, 28 September 1987

Maaveerar - மாவீரர் - அணையாத தீபங்கள்

Lt. Col. Thileepan - Rasaiah Parthipan died 22 years ago on 26 September 1987 - Veera Vannakam Meeting in Chennai organised by Nam Thamilzhar Movement - Main Speaker: Director Seeman

மாவீரன்" திலீபனுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்திடுவோம்...! இந்தியரசின் துரோகத்தை வேரறுத்திடுவோம்...!
இன்று மாலை "மாவீரன்" திலீபன் 22 ஆம் ஆண்டு வீரவணக்கப் பொதுக்கூட்டம்
உரைவீச்சு : சீமான் - இடம் : பிரியா திருமண மண்டபமருகில், முகப்பேர்
ஏற்பாடு : நாம் தமிழர் இயக்கம், தமிழ் நாடு.பாடும் பறவைகள் பாடுங்கள்...

Tamil National Forum

Sachi Sri Kantha writes from Japan
1. S.W.R.D. Bandaranaike Assassination - Revisited after 50 years: part 1: Politics

Mapitigama Buddharakkita Thera
the conspirator & and the Prime Minister...

2. Anna's Birth Centennial Anthology Part 4: Anna at Rajya Sabha on Dravidstan, Secession & Sovereignty . C.N.Annadurai Speaks at Rajya Sabha"... the Defence of India Act is not and cannot be the conscience-keeper of the nation. It can only be the jail-keeper of the nation. ...We propose not to go underground. But surely the sullen discontent will go underground...and that cannot be countenanced by any measure. Political philosophy has not yet formulated a measure to fight out hidden discontent in the minds of millions. And, therefore, by this measure you are driving discontent, sullen discontent, sincere discontent, underground.There is another point that I want to make. Why do you think that our demand endangers sovereignty? Before answering that we should be very clear about what we mean by sovereignty. The preamble to the Constitution says that the political sovereignty rests with the people. Then legal sovereignty is divided between the Federal Union and the constitutent units. Why don't you take it that our scheme is to make the states still more effective sovereign units? Why don't you take it in that light? Why do you think that the moment we demand Dravidastan, we are cutting at the root of sovereignty? Sovereignty does not reside entirely in one particular place..." more

Tamils: a Nation without a State - Singapore

அறிமுகம் - Introduction

a

Thiruvalluvar Thamizh Valarchik Kazhakam, Singapore launched its website http://www.tamilvalluvam.org on Sunday, 20 September 2009. The objective of the site is to promote Thirukkural and Tamil amongst the Tamil Diaspora especially the younger generation - a onestop centre for all information pertaining to Tamil Literature, Thirukkural and Tamil related to Singapore.

Nations & Nationalism

Cilapathikaram - Kannagi StatueNational Identity in Old and New Europe: Intellectuals, Culture and Popular Mobilisation Anthony D.Smith on `National identity' and Vernacular Mobilisation "Ethnic and national identity is.. an aspect or quality of community, expressed through distinctive traditions and sentiments of difference. To this, modern nationalism, the ideology, adds a cult of authenticity which turns the sense of distinctiveness into an ideal to be realised, in which the individuality of the community is `rediscovered' and nurtured. .. Even then, `vernacular mobilisation' is likely to be successful only insofar as it can be adapted to modern conditions through both the reinterpretation of existing heritages and their historical or legendary recreation...the imaginative recreation of Historical events and/or legends, whether in public festivals, epic poetry, music, dramas or history paintings, as a result of their impact over many generations, have helped to make the abstract national ideal palpable and accessible. It has fallen to musicians, poets, architects and artists to delineate the `contours' of the `national self' and translate the ideals of national autonomy and unity and the sense of national identity into history paintings, epics, operas and symphonic poems, as well as buildings..."

Reflection

William Drummond "He that will not reason is a bigot; he that cannot reason is a fool; he that dares not reason is a slave... I study myself more than any other subject; it is my metaphysic, and my physic..." William Drummond

"... Constitutional questions are in the first instance not questions of right but questions of might. The actual constitution of a country has its existence only in the actual condition of force which exists in the country; hence political constitutions have value and permanence only when they accurately express those conditions of force which exist in practice within a society..." Ferdinand Lassalle, 1862 quoted in Old Habits Die Very Hard: India's Ugly Underbelly - Badri Raina

International Relations: India - an Empire in Denial to include

India is 'losing Maoist battle' says Indian Prime Minister "India's Prime Minister Manmohan Singh says his country is losing the battle against Maoist rebels.Mr Singh told a meeting of police chiefs from different states that rebel violence was increasing and the Maoists' appeal was growing... The rebels operate in 182 districts in India, mainly in the states of Jharkhand, Bihar, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra and West Bengal. In some areas they have virtually replaced the local government and are able to mount spectacular attacks on government installations. " more

Caste & the Tamil Nation to include

1. Old Habits Die Very Hard: India's Ugly Underbelly - Badri Raina "India's Tamilians have always considered themselves a distinct race. Distinct from the Aryans who, history tells us, displaced their Dravidian ancestors after the conquest of the Indus-Valley civilizations. The Tamil language and script are perhaps of greater antiquity than Sanskrit and have remained largely free of its influence. Not to speak of Tamil literature which may be the richest India has to offer, both in depth and scope.

Which is why Tamilians break into passionate protest when any Tamilian anywhere be perceived as being under siege. Sri Lanka offering a prime example, as well as the situation of Tamilians in Malysia. So, would it be right to infer that Tamilian civilizational homogeneity brooks no breach? Wrong.... Interestingly, Tamil Nadu is governed by a largely (Other Backward Classes) OBC-led formation-intermediate social castes who vanquished the caste oppression of the Tamil Brahmins during the social reform agitations led by Periyar and Annadurai, mentors of the current leadership.Yet, such is India's social reality that those who fought and defeated Brahminism seem at best lukewarm in defeating caste oppression of the Pillai OBCs in Uthapuram against fellow dalit Tamils... more

2. So called 'Other Backward Classes' (OBCs) - The Real Perpetrators of Crime Against Dalits - Youth for Equality "T.S. Eliot observed 'Humankind cannot bear too much reality'. Our political establishments along with the elite intellectuals seem to be strong believers of this statement. They have behaved as if their constituents and audiences cannot bear the reality of atrocities and perpetrators of these atrocities on dalit. Many in the political establishment and in mainstream journalism actively twist the narrative so that the identity of the aggressors remained in obscurity. With the emergence of so called other backward classes (OBCs), or backward classes (BCs), or most backward classes (MBCs) as the power institutions, the atrocities against Dalits need reconsideration. The politicians and intellectuals have described the perpetrators as simply "Caste Hindu" or "upper caste", thus mischievously, shielding the true identity of aggressors. To everyone's surprise, if this "Caste Hindu" aggressor is analyzed, it turns out to be an OBC or BC or MBC, most often." more

Tamils: a Nation without a State - Tamil Nadu

The Changing Politics of Tamil Nadu in the 1990s - John Harriss and Andrew Wyatt "..There is disagreement amongst scholars about the implications of the shifting ideologies of the Dravidian Movement, but substantial agreement, on the other hand, about its extraordinary success in terms of political mobilisation. Though the ideology of Dravidianism originally focused on ethnicity - the identity of the 'Dravidian' Shudra against the 'Aryan', 'North Indian' Brahmin - it rapidly became much more of a populist discourse, of a plebeian stamp, emphasising the notion of the common (Tamil) man . The genius of Annadurai and of others was in their ability to create and to communicate a mytho-history, celebrating the great achievements of the Tamilians, that had meaning for ordinary people in a way that the 'scientific', developmental project of the Nehruvian state did not...

The cultural nationalist agenda of the Dravidian parties, and its moral claims for social justice for the common people (to be achieved by modest redistribution, or 'sharing' through welfare programmes rather than by changing the distribution of assets), was immensely successful... Culture war, in other words, is class war by other means: the one is a displacement of the other'. ..but the non-Brahmin category proved too amorphous to become the basis of an enduring cleavage... The dividing lines between individual backward castes and between the 'backward' castes and the scheduled castes create divisions that are salient in the everyday experience of the majority of the population, and this makes broader categories, such as that of the backward castes, difficult to invoke as the basis of political action..." more

Tamil Language & Literature

Tholthamizh - மா.சோ.விக்டர் "...தமிழ் மொழியை ஆய்வு செய்வோர், அதற்கான தரவுகளை பல்வேறு தளங்களிலும் தேடவேண்டியுள்ளது. திராவிட மொழிகளுக்குத் தாயாகவும், ஆரியத்துக்கு மூலமாகவும் தமிழ் விளங்குகின்றது என்ற கொள்கை பலராலும் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.கி.பி பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுக்குப் பிறகு, தமிழகம் வந்த ஐரோப்பியர்கள்தாம், தமிழைக் கற்று தமிழின் சிறப்பைத் தமிழருக்கே உணர்த்தினர். தமிழர்கள், உலகின் மேற்குத் திசையை நோக்க, ஐரோப்பியர்களே, அவ்வாயிலைத் திறந்து விட்டனர். அதுவரையில் தமிழ் மொழியை மட்டுமே அறிந்திருந்த தமிழர், மேலை மொழிகளையும் கற்கத் தொடங்கினர்." more

Reflections - On Language

1. " The speech of a dying people may, perhaps, be allowed to die. But this canot be said of the Tamil race. Heaven forbid! ....Let the Tamilians cease to be ashamed of their vernacular... To seek for and to find a noble language and to dedicate one's life to the study of it is the best life-work a man could wish for... Whenever I die, 'A student of Tamil' will be inscribed on my monument " - Dr. G.U Pope

2. "... தமிழ் இன்று அதன் எல்லைகளைத் தாண்டி கண்டங்களையும் கடல்களையும் தாண்டி தேசங்களைக் கடந்த தேசியமாக பர்ணமித்துள்ளது.... நாம் எங்கும் சிறகுடன் பறந்தாலும் தமிழுக்கென, தமிழருக்கென ஒரு நாடு மலர்ந்திட காலம்தோறும், தேசம்தோறும் தமிழ்செய்வோம்.." M.Thanapalasingham

3. "Men are formed by language far more than language is formed by men" Johann Gottlieb Fichte

4. "..In India, English is the language spoken by the ruling class. It is spoken by the higher class of natives at the seats of Government. It is likely to become the language of commerce throughout the seas of the East... We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect..." Lord Macaulay, Minute on Indian Education, 1835

One Hundred Tamils of 20th Century - C.N.Annadurai - born on 15 September 1909..

Sachi Sri Kantha writes from Japan - Anna's Birth Centennial Anthology: Anna in the Dock "..For educational purposes and for the record, I provide below excerpts from a book 'Verdict on Verdict' by A.S.Venu that was published in 1953. This is the oldest document on DMK in my possession, on the early days of DMK. It tells the story of a July 1953 agitation initiated by the DMK in the then Madras State, whose then chief minister was C. Rajagopalachari, representing the Indian National Congress. As a result, Anna and his leading lieutenants were arrested and placed on trial... The main objective of DMK that got recorded in the judgement of this trial of Anna and his companions was "the creation of a sovereign democratic Dravidastan". The name 'Dravidastan' was formulated, imitating Pakistan that was formed from India in 1947. At that time, DMK was only a social welfare organization active in Tamil journalism, Tamil stage and cinema, devoid of political representation at the Madras state and the Indian parliament. The judgement also records that DMK came into existence on 17-9-1949, and in 1953 had a membership of over 100,000 persons in Tamil Nadu..." more

Tamil National Forum

1.Father Jagath Jaspar writes from Tamil Nadu in Nakkheeran - ஆயிரம் கேள்வி கேளு பாப்பா!

"...ம.தனபாலசிங்கம், ஆஸ்திரேலியா சிட்னி நகரில் வாழ்ந்து வரும் ஈழத்தமிழர். ஓய்வு பெற்ற கணக்கர், ஆழமான தமிழ் அறிஞரும்கூட. அவரது இளைய சகோதரர் தமிழீழ மண் மீட்புக்காய் தன் இன்னுயிரை ஈகம் செய்த மாவீரர். ராஜீவ்காந்தி படுகொலை தொடர்பாக உலக நாடுகள் பலவற்றிலும் பரந்து வாழும் ஈழத்தமிழர்கள் சிலரை இந்தி யாவின் வெளிநாடுகளுக்கான உளவு அமைப்பு "ரா' (RAW) கடந்த 17 ஆண்டுகளில் விசாரித்துள்ளது. அவ்வாறு விசாரிக்கப்பட்டவர்களில் தனபாலசிங்கமும் ஒருவர். 2001-ம் ஆண்டு சிட்னி நகரில் "ரா' அமைப்பின் இரு அதிகாரிகள் அவரை நேர் கண்டனர்..." more

2. M. Thanapalasingham writes from Australia on Tamil Language & the Tamil Nation - காலம்தோறும் தமிழ் ...

Google Analytics Report on Visitors to tamilnation.org for the month of August 2009 Top Twenty Two Cities 1. Chennai 2. Bangalore 3. London 4. Coimbatore 5. Singapore 6. Colombo 7. Dubayy 8. Mumbai 9. Delhi 10. Sydney 11. Kuala Lumpur 12. Madurai 13. Thanjavur 14. Hyderabad 15. New York 16. Melbourne 17. Riyadh 18. Doha 19. Petaling Jaya 20. Abu Dhabi 21. Don Mills 22. Pondicherry

"...இன்று, தமிழன் இல்லாத நாடில்லை, தமிழனுக்கு என்று ஒரு நாடில்லை.... தமிழ் இன்று அதன் எல்லைகளைத் தாண்டி கண்டங்களையும் கடல்களையும் தாண்டி தேசங்களைக் கடந்த தேசியமாக பர்ணமித்துள்ளது. புலம் பெயர்ந்த தமிழ் யுவதிகளும் ,வாலிபர்களும் பிரான்ஸ், ஜேர்மன், ஆங்கிலம், ஒல்லாந்து எனப் பல மொழிகளில் பல்கலைக்கழகம்வரை பயில்கின்றனர். இவர்களில் சிலராவது இந்த மொழிகழில் பாண்டித்துவம் பெறுவாராயின் அதன் மூலம் தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சிக்கு பல வகைகளில் உரம்சேர்ப்பதோடு (ஒப்பியல் இலக்கிய ஆய்வுகள் உட்பட ) களத்திற்கும் புலத்திற்கும் பாலம் அமைத்து தமிழை உலகச் செம்மொழியாக்க உழைத்திடலாம்... தமிழீழத்தில் புலிகள் ஆட்சியில் உருவான கட்டுமானங்களில் மொழிப்பல்கலைக்கழகமும் ஒன்றாகும். வன்னியில் அறிவுநகரத்தில் இதற்காக மலர்ந்த கட்டிடம் அழிக்கப்படலாம். ஆயின் அதன் பின்னால் உள்ள கனவுகள், தாயகக் கனவைச் சுமந்த அந்தச் சந்தனப்பேழைகளின் கனவுகளோடு வாழும். அதை வாழ வைக்கவேண்டிய கடமையும், உரிமையும் புலம் பெயர்ந்து வாழும் எம் இளம் சமுதாயத்தினதாகும்...உலகமயமாக்கல், சுருங்கும் உலகம் என்பன பல சவால்களையும் அதே சமயம் பல வாய்ப்புக்களையும் அளிக்கின்றது. .. நாம் எங்கும் சிறகுடன் பறந்தாலும் தமிழுக்கென, தமிழருக்கென ஒரு நாடு மலர்ந்திட காலம்தோறும், தேசம்தோறும் தமிழ்செய்வோம்..." more

Indictment Against Sri Lanka - The Charge is Ethnic Cleansing

UK Channel 4 TV on Tamil Concentration Camps, 7 September 2009

Tamils - a Nation without a State - Australia

1.Sri Lanka's Human Rights Emergency - Centre for Peace and Conflict Studies at the Sydney University Seminar - Video presentations
Dr Sam Pari, Tamil Human Rights Advocate...

more

Dr John Whitehall, Paediatrician and Associate Professor in Public Health at James Cook University...

more

2. Global Tamil Forum Tamils convene in Paris for Global mobilisation "Tamil Diaspora representatives from 5 continents assembled in Paris, France between 29 and 31 August to hold the first convention of the Global Tamil Forum (GTF). The dire situation faced by the Tamil people in Sri Lanka was discussed and action programs were deliberated to address their immediate needs. Over the 3 days of the conference GTF constitution was also adopted unanimously by the country representatives. Dr. Nagalingam Ethirveerasingam (PhD Cornell University) was elected as the President of GTF." more

Nations & Nationalism to include

Italian American Identity: To Be or Not To Be - Michael Parenti On Acculturation and Assimilation "...As a child in a classroom full of Italian-American grade-schoolers in New York City, I was treated to patriotic tales about George Washington, Nathan Hale, Paul Revere, and other of our "heroic founders." We recited the Pledge of Allegiance and sang the "Star-Spangled Banner" and "America the Beautiful." And I recall at least one of my teachers telling us in an annoyed tone: "Tell your parents to speak English at home... Italian Americans need to bring substance to the symbolic politics that have been fed to us. We do not need another statue to Columbus. Some such as Diane Di Prima, Tommi Avicolli-Mecca, and Juliet Ucelli have organized "Dumping Columbus" readings and other events that challenge the iconic image of the Great Navigator and instead commemorate the Native Americans he enslaved and murdered...ethnic identity is not only reactive but proactive, not only a defense against derogatory stereotypes, not only a compensatory assurance of group worth, but a positive enjoyment, a celebration of our history and culture in this country and in Italy. It is a way of connecting with others in what too often is a friendless and ruthless market society, a nurturing identity that is larger than the self yet smaller than the nation. To frame the Italian-American experience within a context of struggle for social justice and economic survival is to give it a dimension that goes beyond nostalgia and sentimentality, and flies in the face of the stereotypes that weigh down upon us Italians. Thus do we not only realize more of ourselves but we connect to more of the world..." more
Special Focus: Revisited - Nadesan Satyendra on The Relevance of Sri Aurobindo - His Early Political Life & Teachings first published 26 Years Ago in 1983
Sri Aurobindo - Bust at Parliament House, New Delhi " Sri Aurobindo's stay in prison in 1908 marked a turning point in his personal evolution. It also represented a turning point in the development of the Indian freedom struggle. After his acquittal he found that the British had successfully broken the back of the resistance movement... The ink of the journalist had not proved to be much more effective than the pen of the petition drawer. The bomb in the hand of the militant had not proved much more effective than the breath of the orator. The repressive power of the state prevailed over both. Almost all the leaders of the freedom movement were either in jail or in self imposed exile. Sri Aurobindo's relatively short political life and his brilliant political writings exemplify a stage in the Indian freedom struggle - a stage that is common to many struggles of an oppressed people who seek to break the oppressive structures of their society. It is a stage which reflects the reaction of a people who see the failure of the path of petitioning and pleading to achieve anything at all except a perpetuation of the rule by the established ruler... The failure of pleading and petitioning leads a people to respond by embracing the path of violence. "There is no purpose in talking to our oppressors, we do not trust them - the only language that they will understand is the language of the gun." Initially the violence is sporadic and occurs where the oppression is felt most. The subsequent course of the struggle depends as much on the response of the ruler as on the efforts of the leaders of the struggle. If the ruler seeks to crush the violence with even greater repression, he will find that violence begets further violence and that he is on a steep and slippery slope, without knowing when or how to stop. The sporadic violence leads to organised resistance and may lead to a full fledged national liberation struggle. On the other hand if the leaders of the struggle fail to mobilise the broad support of the people who seek change, then such leaders will lack the strength to take the struggle forward - and the armed resistance may collapse. Often, the ruler, seeks to temper the stick with the carrot. This comes in the form of so called "constitutional reforms" or greater popular participation in government. Again, the ruler may provide bread and rice in the belief that if the economic problems are addressed, discontent can be stifled.... (But) The ruler cannot change structures in such a way as to threaten the well being of his political supporters and erode his own power base. He cannot kick the ladder on which he climbed to power and this serves as a constraint on the carrots he can offer. His past moulds his present and influences his future..." more

Tamil National Forum

Sachi Sri Kantha writes from Japan The UN Unmasked; Humorist Dave Barry's Revisionist History " While the United States was struggling to get out of the Depression, the nations of Europe were struggling to overcome the horror and devastation and death of World War I so they could go ahead and have World War II. By the 1930s, everybody was just about ready, so Germany, showing the kind of spunky 'can-do' spirit that has made it so popular over the years, started invading various surrounding nations. This alarmed Britain and France, which decided to strike back via the bold and clever strategy of signing agreements with Adolf Hitler. Their thinking was: If you can't trust an insane racist paranoid spittle-emitting dictator, whom can you trust? " more

Tamil National Forum

M.Thanapalasingham writes from Australia on Language and Nation

மொழியும் தேசியமும் "தமிழ் எங்கள் உரிமைச் செம்பயிருக்கு வேர்"GTV தொலைக்காட்சியின் ஆய்வகத்தில் யூலைமாதம் ஒலிபரப்பான நிகழச்சியின் சாரம். "ஒரு மொழி இன்றி ஒரு தேசம் இருக்கமுடியாது... இரண்டாயிரம் ஆண்டுகாலமாகத் தொடர்ச்சியாக மொழிக்கு விழா எடுக்கும், மொழிக்கு சங்கம் அமைக்கும், மொழிக்காகத் தீக்குளிக்கும் தமிழ் மக்களின் தேசியத்தில் மொழியே அதன் உள் மூச்சாகவும் வெளிமூச்சாகவும் இருப்பதில் வியப்பில்லை... தமிழ் அயலிலே வளருகின்றாள் என முடிக்கின்றார் கவிஞர்... இந்தத் தமிழ் அயலை "தமிழ்கூறும் நல்லுலகம் " எனக் கூறுகின்றார் தொல்காப்பியனார்... ... எமக்கு எம் மொழியைப்போல் வேறொன்றும் இல்லை. எம்மை நாம் அறிவதற்கான மார்க்கமே எமது மொழி. அதுவே யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்ற தமிழ் செய்யும் வாழ்விற்கு ஆதாரம். அதுவே எம் உரிமைச் செம் பயிருக்கு வேர். " " more

Tamil Language & Literature - Thirukural

1. அறிமுகம் - பனைநிலம் - திருக்குறள் - 1330 குறட்பாக்களும் இசை வடிவில்

2. Thirukural with Commentary by Dr. Kalaignar M.Karunanithi in Unicode

"இமயமலைக்குப் பொன்னாடை போர்த்துகிற முயற்சியில் ஈ.டுபடுவதும், திருக்குறளுக்கு உரை எழுதுவதும் ஒன்றுதான் என்பதை நானறியாதவனல்லன் முன்னூற்று ஐம்பத்து நான்கு குறட்பாக்களைக் கொண்டு குறளோவியம் எழுதி முடித்தபிறகு ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பது குறட்பாக்களுக்கும் உரை எழுத வேண்டும் என்ற ஆர்வத்துடிப்பு என்னை ஆட்கொண்டது. அதனை நிறைவேற்றி மகிழ, `முரசொலி' நாளேட்டில் ஒவ்வொரு நாளும் நான் எழுதிய திருக்குறள் உரைகளின் தொகுப்பே இந்தநூல்."

Mail Us Copyright 1998/2009 All Rights Reserved Home