Tamils - a Trans State Nation..

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."
-
Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C

Home Whats New Trans State Nation One World Unfolding Consciousness Comments Search
"Whatever may be said, whosoever may say it - to determine the truth of it, is wisdom" - Thirukural
Whats New Archive
- December 2008 -

"...அரிய சாதனைகள் செய்யப்படுவது வலிமையினால் அல்ல
- விடா முயற்சியினால்தான்..."

Month Ending: 31 December 2008

Tamil National Forum

Sathyam Commentary

The European Union & the Listing of LTTE as a Terrorist Organisation: Some Reflections - Nadesan Satyendra "The question of initiating legal proceedings to challenge the listing of the LTTE as a terrorist organisation by the United Kingdom and the European Union has been raised with me from time to time by concerned Tamils during the past several months. As 2008 draws to a close, I felt that it may be helpful to place on record some of my responses." more

United States & the Tamil Eelam Struggle for Freedom

Alice in Wonderland - What is Terrorism?U.S. State Department Undertakes Review of Designation of LTTE as a Terrorist Organisation together with Comment by tamilnation.org "..the politics of the ban usually takes a predictable course. First you threaten to ban unless the organisation falls in line with your perceived strategic interests. Then you ban, to show that you were serious about that which you said. But you do not implement the ban so that you may continue to engage with the banned organisation and its supporters. Then you start implementing the ban but in a calibrated fashion and negotiate to secure 'appropriate' responses from the banned organisation on a piece meal basis. You may then go on to suggest that the ban may be removed if the banned organisation plays 'ball' and drops its political goal. more

Sinhala Buddhist Ethno Nationalism - Masquerading as Sri Lankan 'Civic Nationalism' to include

Reflection

".. Success is a journey, not a destination... In the international best selling book, Jonathan Livingston Seagull, that sold millions of copies, its author Richard Bach describes how his imaginary hero - Jonathan Livingston Seagull Rajah Viknarasah in Rising Through The Wheels - The Tirukkural Way - Ancient Tamil wisdom for Success

On Christmas Day 2008

One Hundred Tamils of 20th Century

Tamil National Forum

Victor Rajakulendran writes from Australia - An open letter to Most Rev. Dr Oswald Gomis, Archbishop of Sri Lanka

Tamil Nation Library to include

1. Unfolding Consciousness: Alex Pattakos - Prisoners of Our Thoughts: Viktor Frankl's Principles for Discovering Meaning in Life and Work more
2. Eelam: British Tamil Forum, The Unspeakable Truth, 2008 "This book traces the poignant history of Tamils in Sri Lanka after independence.It catalogues the Sri Lankan Tamils� descent from a once thriving vibrant Nation to one that is today fighting for its very survival. This is a story about how a majority population consumed with religious chauvinism can corrupt a democratic process with untold consequences.The book is organised into three sections covering the physical harm suffered by the Tamil community, the destruction of their cultural heritage and the attempts at negotiating a settlement which has come to nothing. The book also strikes a hopeful note at the end on how lasting peace can be achieved from the rubble of destruction." more

Nations & Nationalism to include

Week Ending: Saturday 20 December 2008

Tamil Armed Resistance & the Law

Kilinochchi: The Kiss Of Death - B. Raman, Additional Secretary (retd), Cabinet Secretariat, Govt. of India, New Delhi, and, presently, Director, Institute For Topical Studies, Chennai "'Kilinochchi within kissing distance'. So said the disinformation warriors of Lt.Gen.Sarath Fonseka, the Sri Lankan Army Commander, more than a week ago. It has been a long kiss of death for the young hastily-trained Sinhalese recruits to the Sri Lankan Army who were rushed to the battle front by the General in his keenness to keep his promise of "In Kilinochchi before the New Year". more

International Relations in the Age of Empire: the Global Economy

Meaningful Capitalism: Change We Can Believe In - Alex Pattakos "The Times They Are A-Changin," sang Bob Dylan, which is one of his most famous title tracks for it captured the spirit of social and political upheaval that characterized the 1960s... By integrating and applying the truly "best practices" of companies and businesses that have demonstrated how both doing good and making a profit can be accomplished, a "New Age" of Capitalism, whatever it may be called, is possible...Alright, you probably think that I'm nothing but a "dreamer," if not totally out of my mind! Get real, you say? "Capitalism, in any form, is evil at best." "There is no such thing as a soul of a business." "Corporations, by definition, have no conscience." I hear you, but I'm still not convinced..." more

Democracy Continues, Sri Lanka Style

Democracy - Sri Lanka StyleSri Lanka President threatens Supreme Court judges "In an extraordinary outburst last week, Sri Lankan President Mahinda Rajapakse lashed out at the country�s Supreme Court, accusing it of undermining his powers, and issued a barely disguised threat that the judges could find themselves the target of violent thugs... the President ominously reminded the judges of what had happened in the past. �Gentlemen of the judiciary might have forgotten about the time when the homes of the judicial officers were stoned and impeachment motions brought against three Supreme Court judges,� he said..." more

Tamil Diaspora - a Trans State Nation to include

Usha S Sri-Skanda-Rajah writes from Canada Maampalam Swamy, an Eelam Patriot Passes Away It is with a deep sense of loss and sadness that we mourn the sudden passing away of a great Eelam patriot Maampalam Swamy in New Jersey, USA on 14, December 2008. A passionate advocate of peace, freedom and dignity, he worked indefatigably to bring to the forefront the prolonged pain and suffering of his people in Tamil Eelam and to draw international attention to the genocide in Sri Lanka. He was a committed humanist first and his compassion extended to all humanity. He will remain a legendry figure to his people, the people he had helped to uplift. more

Velupillai Pirabakaran, Leader of Tamil Eelam to include

Velupillai Pirabaharan:Rebel in the Family - Vinothini Rajendran sister of LTTE leader speaks to Stewart Bell, Canadian National Post "... Ms. Rajendran says her brother is in no danger. 'They won't be able to catch him' she says... A poster of the Hindu hero Arjuna hangs on the wall. The Tamil script below tells a story from the Bhagavad Gita about a conversation between Lord Krishna and Arjuna, who is reluctant to go to war. 'Arjuna says, how can I fight my relatives?' ... Then Krishna says, it is your duty. 'I am the God and I am telling you, you do it'. Then he (Arujna) decides to fight. It was one of Prabhakaran's favourite childhood stories... 'Once he accepts something, he always finishes it... Father was like that' says Ms.Rajendran. " more

Tamil Nation Library

Full Text of Article by Deirdre McConnell in Cambridge Review of International Affairs, Volume 21 Issue 1 2008 on 'The Tamil people's right to self-determination' Note by tamilnation.org - Deirdre McConnell's 17 page article is a closely argued and scholarly examination of Eelam Tamils' right to self-determination. It is a significant and influential addition to the literature on the Tamil Eelam struggle for freedom. more

Tamil Armed Resistance & the Law

1. Sachi Sri Kantha writes from Japan on the Manifesto of a �Goody Two Shoes� Sinhalese General

2. Ranjith Jayasundera in Sinhala owned Sri Lanka Sunday Leader on Govt's war costing more lives than ever in Lanka's history

International Relations in the Age of Empire

Arundhati Roy on Mumbai: The monster in the mirror "...Homeland Security has cost the US government billions of dollars. Few countries, certainly not India, can afford that sort of price tag. But even if we could, the fact is that this vast homeland of ours cannot be secured or policed in the way the United States has been. It's not that kind of homeland. .. What kind of Homeland Security can secure India?.... The only way to contain (it would be na�ve to say end) terrorism is to look at the monster in the mirror. We're standing at a fork in the road. One sign says Justice, the other Civil War. There's no third sign and there's no going back. Choose." more

Tamil National Forum

Sanmugam Sabesan writes from Australia மாவீரர் தின உரை 2008 - ஒரு பார்வை

Reflections

"... We are all leaders, even without that formal title. We are in communities, governments, corporations, schools, universities, churches, non-profits, NGOs, healthcare. We are very diverse, yet our values unite us: We rely on human goodness. We depend on diversity. We trust in life's capacity to self-organize in sustainable, generous, and inter-dependent ways. We live in many different cultures and nations, and we express these values in wonderfully diverse ways. Yet we each serve the vision of a world where people can experience themselves as whole, healthy, sacred, and free. In all our different activities, we want to liberate the creativity and caring that are common to all people..." Margaret Wheatley, The Berkana Institute quoted Beyond Nations & Nationalism: One World

Revisited: One World & the Tamil Nation - Nadesan Satyendra

One World

"...A true transnationalism will not come by the suppression of one nation by another. A true trans nationalism will come from nationalisms that have flowered and matured: from peoples who have grown from dependence to independence to inter-dependence. It is only the independent who may be inter-dependent - and to work for the flowering of the Tamil nation is to bring forward the emergence of a true trans nationalism. Meanwhile, Tamils have no cause, to be apologetic about their togetherness as a people. As a people, they too have much to contribute to the rich fabric of the many nations of the world - and to world civilisation. At the same time, it is true to say that the Tamils have gained, and continue to gain, by their interaction with other peoples and other cultures - particularly those of the Indian sub continent. No people are an island unto themselves. The Tamil people do not take an exaggerated view of nationalism. They are not chauvinists. .." more

Week Ending: Saturday 13 December 2008

Reflection

"Great masters of theory are only very rarely great organizers also. And this is because the greatness of the theorist and founder of a system consists in being able to discover and lay down those laws that are right in the abstract, whereas the organizer must first of all be a man of psychological insight... to be a leader means to be able to move the masses. The gift of formulating ideas has nothing whatsoever to do with the capacity for leadership. It would be entirely futile to discuss the question as to which is the more important: the faculty of conceiving ideals and human aims or that of being able to have them put into practice. Here, as so often happens in life, the one would be entirely meaningless without the other..." Adolf Hitler in Chapter XI, Mein Kampf: My Country

Manufacturing Consent - Hitler on Propaganda

"... All propaganda must be popular and its intellectual level must be adjusted to the most limited intelligence among those it is addressed to. Consequently, the greater the mass it is intended to reach, the lower its purely intellectual level will have to be...It is a mistake to make propaganda many-sided, like scientific instruction, for instance. The receptivity of the great masses is very limited, their intelligence is small, but their power of forgetting is enormous. In consequence of these facts, all effective propaganda must be limited to a very few points and must harp on these in slogans until the last member of the public understands what you want him to understand by your slogan..." more

Human Rights & the Tamil Eelam Struggle for Freedom

International Federation of Tamils on 60th Anniversary of Universal Declaration of Human Rights " It was sixty years ago on 10 December 1948 that the United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights. It was also sixty years ago, on 4 February 1948, that the British ended their colonial rule of the island of Ceylon (Sri Lanka as it is now known) and handed over power to a permanent Sinhala majority within the confines of a single unitary state. And for the people of Tamil Eelam in the island of Ceylon, it was also sixty years ago that British colonialism was replaced by Sinhala colonialism.... For the people of Tamil Eelam, the 60th Anniversary of Universal Declaration of Human Rights is a painful reminder of the gap between the words and deeds of the member states of the United Nations - a gap made all too visible by their responses to Sinhala Sri Lanka�s 60 year record of tyranny and oppression � a tyranny and oppression that led the people of Tamil Eelam to have recourse, as a last resort to rebellion and armed resistance, with all the suffering that that resistance entailed, and continues to entail... Aspirations for freedom and liberty are not easily quelled. This is the lesson of history. And it is this lesson of history that the Universal Declaration of Human Rights set out to teach sixty years ago after the �untold sorrow� of two world wars - the lesson that �recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world� and the lesson that �if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law�. The last 60 years show that there is a pressing need to continue to teach that lesson to the member states of the United Nations." more

Tamil National Forum

Sachi Sri Kantha writes from Japan on Wiseacres with Snobismus Syndrome

Six Blind Men of Hindustan

Tamil Nadu & the Tamil Eelam Struggle for Freedom

New Delhi won't listen to the political jokers in Tamil Nadu says Sri Lankan Army Chief Fonseka "...If the LTTE is wiped out, those political jokers like Nedumaran, Vaiko and whoever who sympathizes with the LTTE will most probably lose their income from the LTTE.. If you consider the overall thing, the LTTE's separate state ideology is a threat to India, because this ideology will spread in Tamil Nadu too. It is now proved by Tamil Nadu by staging protests against the Indian government and seeking help to take the side of the LTTE..." more

Tamil Language & Literature

International Relations in the Age of Empire - 60th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights on 10 December 1948... Human Rights? What Human Rights?

1. Andre Vltchek - Wouldn't it be nice to live in an ideal world with no violence and brutality - "Wouldn't it be nice to live in an ideal world with no violence and brutality, where every individual is free and responsible, where every nation can choose its fate and alliances?... This is not the world that I know. Almost all the countries on earth do everything they can to crush independence movements, preventing ethnic groups and occupied territories from gaining self-governance... Just over ten years ago I witnessed the aftermath of mass rape by Indonesian military (TNI) in a small mountainous town of Ermera, in East Timor. Almost all men were arrested and the military moved in, raping everybody from little girls to grandmothers. Eventually I got arrested for being in the area. When I finally managed to reach safe shores, I contacted several major newspapers and television channels in the US, Australia and Europe. There was no interest in my story or in the plight of tiny occupied nation. Occupation, after all, occurred, with the blessing of the United States and Australia, and Indonesia proved to be a good ally after killing almost all Communists as well as hundreds of thousands of ethnic Chinese.." more

2. John Pilger - Kafka Has A Rival: The British Foreign Office Lectures Us On Human Rights - "..Today, a surreal event will take place in the centre of London. The Foreign Office is holding an open day "to highlight the importance of Human Rights in our work as part of the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights". There will be various "stalls" and "panel discussions" ... Is this a spoof? No. The Foreign Office wants to raise our "human rights awareness". Kafka and Heller have many counterfeits.... There will be no stall for the victims of a systemic British policy of exporting arms and military equipment to ten out of 14 of Africa's most war-bloodied and impoverished countries....There will be no stall for history, for our memory. Stored in the great British libraries and record offices, unclassified official files tell the truth about British policy and human rights, from officially condoned atrocities in the concentration camps of colonial Kenya and the arming of the genocidal General Suharto in Indonesia, to the supply of and biological weapons to Saddam Hussein in the 1980s..." more

Week Ending: Saturday 6 December 2008

Reflection

Without Comment "... We can expect in the next years and decades, young terrorists of Tamil origin to descend upon us, machine guns blazing in all directions. How to guard against this? We must avoid the worst case scenario, in which Tamil terrorism of external origin reinforces and links up with Sri Lankan based Tamil terrorism. ...there are 80 million Tamils and only 18 million Sinhalese. Therefore the Sinhalese need the support of the anti-Tiger Tamils. They also need to increase the numbers of anti-Tiger, anti-terrorist Tamils..." Sri Lanka Ambassador, Dayan Jayatilleke in �Nothwithstanding the Dividing Sea�Mahaveera, Mumbai & the Madrasi Mad Max mode", 2 December 2008

One Hundred Tamils of 20th Century: Kalaivanar N.S. Krishnan to include

1. A Birth Centenary Tribute by Sachi Sri Kantha : Kalaivanar N.S. Krishnan, the Tamil Comedian and Political Activist

2. NSK on Sirippu

3. Hindu Obituary, 1957 "Krishnan the comedian was twin-brother to Krishnan the moralist and motley was only a disguise this fine artist threw over his self-chosen mission as propagandist for a better order..."

Maveerar Naal - in many lands & across distant seas ...

"உங்கள் உடல்கள்
சாய்ந்ததால்,
எங்கள் தலைகள்
நிமிர்ந்தன..
இன்று..
நாங்கள் வெறும்
கவிதை பாடிக் கொண்டிருக்கிறோம்..
நீங்களோ.. காவியமாகி விட்டீர்கள்..
"

... Germany -Australia - Belgium - Canada - Denmark - Finland - France - Italy - Netherlands - New Zealand - Norway - Scotland - South Africa - Sweden - Switzerland - United Kingdom - United States - Vaiko speaks in London to more than 40,000

Mail Us Copyright 1998/2009 All Rights Reserved Home