Tamils - a Trans State Nation..

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."
-
Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home Whats New  Trans State Nation  One World Unfolding Consciousness Comments Search

Home > Tamil Language & Literature > Thirukural >Thirukkural in Tamil with English Translation by Kaviyogi Maharishi Shuddhananda Bharatiar >  அறத்துப்பால்-  பாயிரவியல் > அறத்துப்பால் -  இல்லறவியல் > அறத்துப்பால் - துறவறவியல் > அறத்துப்பால் - ஊழியல் > பொருட்பால் - அரசியல> பொருட்பால்  - அமைச்சியல் > பொருட்பால்  - அங்கவியல் > பொருட்பால் - ஒழிபியல் > காமத்துப்பால் - களவியல் > காமத்துப்பால் - கற்பியல்

Thirukkural in Tamil with English Translation by
Kaviyogi Maharishi Shuddhananda Bharatiar

குறட்பாக்கள் தமிழிலும்
கவியோகி மகரிஷி சுத்தானந்த பாரதியாரின்
ஆங்கில மொழியாக்கமும்

[to read the Tamil text you may need to download & install a Tamil Unicode font from here -
for detailed instructions please also see Tamil Fonts & Software]


2. பொருட்பால்
2.2. அமைச்சியல் - State Cabinet

2.2.1 அமைச்சு
2.2.1 Ministers

631. கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும்
அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு.
He is minister who chooses 631
Right means, time, mode and rare ventures.

632. வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள்வினையோடு
ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு.
With these he guards people, - by his 632
Knowledge, firmness and manliness.

633. பி��த்தலும் பேணிக் கொளலும் பி��ந்தார்ப்
பொருத்தலும் வல்ல தமைச்சு.
A minister cherishes friends 633
Divides foes and the parted blends.

634. தொ�தலும் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையாச்
சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு.
A minister must sift reflect 634
Select and say surely one fact.

635. அறனறிந்து ஆன்றமைந்த சொல்லான்எஞ் ஞான்றுந்
திறனறிந்தான் தேர்ச்சித் துணை.
Have him for help who virtue knows 635
Right wisdom speaks, ever apt in acts.

636. மதிநுட்பம் நூலோடு உடையார்க்கு அதிநுட்பம்
யாவுள முன்நிற் பவை.
Which subtler brain can stand before 636
The keen in brain with learned love?

637. செயற்கை அறிந்தக் கடைத்தும் உலகத்து
இயற்கை அறிந்து செயல்.
Albeit you know to act from books 637
Act after knowing world's outlooks.

638. அறிகொன்று அறியான் எனினும் உறுதி
உழையிருந்தான் கூறல் கடன்.
The man in place must tell the facts 638
Though the ignorant king refutes.

639. பழுதெண்ணும் மந்தி��யின் பக்கததுள் தெவ்வோர்
எழுபது கோடி உறும்.
Seventy crores of foes are better 639
Than a minister with mind bitter.

640. முறைப்படச் சூழ்ந்தும் முடிவிலவே செய்வர்
திறப்பாடு இலாஅ தவர்.
The unresolved, though well designed 640
To fulfil an act they have no mind.

2.2.2 சொல்வன்மை
2.2.2 POWER OF SPEECH

641. நாநலம் என்னும் நலனுடைமை அந்நலம்
யாநலத்து உள்ளதூஉம் அன்று.
The goodness called goodness of speech 641
Is goodness which nothing can reach.

642. ஆக்கமுங் கேடும் அதனால் வருதலான்
காத்தோம்பல் சொல்லின்கட் சோர்வு.
Since gain or ruin speeches bring 642
Guard against the slips of tongue.

643. கேட்டார்ப் பிணிக்கும் தகையவாய்க் கேளாரும்
வேட்ப மொழிவதாம் சொல்.
A speech is speech that holds ears 643
And attracts ev'n those that are averse.

644. திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும்
பொருளும் அதனின்ஊங்கு இல்.
Weigh thy words and speak; because 644
No wealth or virtue words surpass.

645. சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதோர்சொல் அச்சொல்லை
வெல்லுஞ்சொல் இன்மை அறிந்து.
Speak out thy world so that no word 645
Can win it and say untoward.

646. வேட்பத்தாஞ் சொல்லிப் பிறர்சொல் பயன்கோடல்
மாட்சியின் மாசற்றார் கோள்.
Spotless men speak what is sweet 646
And grasp in others what is meet.

647. சொலல்வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை
இகல்வெல்லல் யார்க்கும் அ��து.
No foe defies the speaker clear 647
Flawless, puissant, and free from fear.

648. விரைந்து தொழில்கேட்கும் ஞாலம் நிரந்தினிது
சொல்லுதல் வல்லார்ப் பெறின்.
The world will quickly carry out 648
The words of counsellors astute.

649. பலசொல்லக் காமுறுவர் மன்றமா சற்ற
சிலசொல்லல் தேற்றா தவர்.
They overspeak who do not seek 649
A few and flawless words to speak.

650. இணரூழ்த்தும் நாறா மலரனையர் கற்றது
உணர வி��த்துரையா தார்.
Who can't express what they have learnt 650
Are bunch of flowers not fragrant.

2.2.3 வினைத்தூய்மை
2.2.3 Purity of Action

651. துணைநலம் ஆக்கம் தரூஉம் வினைநலம்
வேண்டிய எல்லாந் தரும்.
Friendship brings gain; but action pure 651
Does every good thing we desire.

652. என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு
நன்றி பயவா வினை.
Eschew always acts that do not 652
Bring good nor glory on their part.

653. ஓஒதல் வேண்டும் ஒளிமாழ்கும் செய்வினை
ஆஅதும் என்னு மவர்.
Those in the world desire for fame 653
Should shun the deed that dims their name.

654. இடுக்கண் படினும் இழிவந்த செய்யார்
நடுக்கற்ற காட்சி யவர்.
Though perils press the faultless wise 654
Shun deeds of mean, shameful device.

655. எற்றென்று இரங்குவ செய்யற்க செய்வானேல்
மற்றென்ன செய்யாமை நன்று.
Do not wrong act and grieve, "Alas" 655
If done, do not repeat it twice.

656. ஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயினுஞ் செய்யற்க
சான்றோர் பழிக்கும் வினை.
Though she who begot thee hungers 656
Shun acts denounced by ancient seers.

657. பழிமலைந்து எய்திய ஆக்கத்தின் சான்றோர்
கழிநல் குரவே தலை.
Pinching poverty of the wise 657
Is more than wealth hoarded by Vice.

658. கடிந்த கடிந்தொரார் செய்தார்க்கு அவைதாம்
முடிந்தாலும் பீழை தரும்.
Those who dare a forbidden deed 658
Suffer troubles though they succeed.

659. அழக் கொண்ட எல்லாம் அழப்போம் இழப்பினும்
பிற்பயக்கும் நற்பா லவை.
Gains from weeping, weeping go 659
Though lost, from good deeds blessings flow.

660. சலத்தால் பொருள்செய்தே மார்த்தல் பசுமண்
கலத்துள்நீர் பெய்தி��இ யற்று.
The wealth gathered in guilty ways 660
Is water poured in wet clay vase.

2.2.4 வினைத்திட்பம்
2.2.4 Powerful Acts

661. வினைத்திட்பம் என்பது ஒருவன் மனத்திட்பம்
மற்றைய எல்லாம் பிற.
A powerful mind does powerful act 661
And all the rest are imperfect.

662. ஊறுஒரால் உற்றபின் ஒல்காமை இவ்விரண்டன்
ஆறென்பர் ஆய்ந்தவர் கோள்.
Shun failing fuss; fail not purpose 662
These two are maxims of the wise.

663. கடைக்கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை இடைக்கொட்கின்
எற்றா விழுமந் தரும்.
The strong achieve and then display 663
Woe unto work displayed midway.

664. சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அ��யவாம்
சொல்லிய வண்ணம் செயல்.
Easy it is to tell a fact 664
But hard it is to know and act.

665. வீறெய்தி மாண்டார் வினைத்திட்பம் வேந்தன்கண்
ஊறெய்தி உள்ளப் படும்.
Dynamic deeds of a doughty soul 665
Shall win the praise of king and all.

666. எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியார்
திண்ணியர் ஆகப் பெறின்.
The will-to-do achieves the deed 666
When mind that wills is strong indeed.

667. உருவுகண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள்பெருந்தேர்க்கு
அச்சாணி அன்னார் உடைத்து.
Scorn not the form: for men there are 667
Like linchpin of big rolling car.

668. கலங்காது கண்ட வினைக்கண் துளங்காது
தூக்கங் கடிந்து செயல்.
Waver not; do wakefully 668
The deed resolved purposefully.

669. துன்பம் உறவா�னும் செய்க துணிவாற்றி
இன்பம் பயக்கும் வினை.
Do with firm will though pains beset 669
The deed that brings delight at last.

670. எனைத்திட்பம் எய்தியக் கண்ணும் வினைத்திட்பம்
வேண்டாரை வேண்டாது உலகு.
The world merits no other strength 670
But strength of will-to-do at length.

2.2.5 வினைசெயல்வகை
2.2.5 Modes of Action

671. சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு
தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது.
When counsel takes a resolve strong 671
Weak delay of action is wrong.

672. தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க
தூங்காது செய்யும் வினை.
Delay such acts as need delay 672
Delay not acts that need display.

673. ஒல்லும்வா யெல்லாம் வினைநன்றே ஒல்லாக்கால்
செல்லும்வாய் நோக்கிச் செயல்.
It's best to act when feasible 673
If not see what is possible.

674. வினைபகை என்றிரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால்
தீயெச்சம் போலத் தெறும்.
Work or foe left unfinished 674
Flare up like fire unextinguished.

675. பொருள்கருவி காலம் வினையிடனொடு ஐந்தும்
இருள்தீர எண்ணிச் செயல்.
Money and means, time, place and deed 675
Decide these five and then proceed.

676. முடிவும் இடையூறும் முற்றியாங்கு எய்தும்
படுபயனும் பார்த்துச் செயல்.
Weigh well the end, hindrance, profit 676
And then pursue a fitting act.

677. செய்வினை செய்வான் செயன்முறை அவ்வினை
உள்ளறிவான் உள்ளம் கொளல்.
Know first the secret from experts 677
That is the way of fruitful acts.

678. வினையான் வினையாக்கிக் கோடல் நனைகவுள்
யானையால் யானையாத் தற்று.
Lure a tusker by a tusker 678
Achieve a deed by deed better.

679. நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே
ஒட்டாரை ஒட்டிக் கொளல்.
Than doing good to friends it is 679
More urgent to befriend the foes.

680. உறைசிறியார் உள்நடுங்கல் அஞ்சிக் குறைபெறின்
கொள்வர் பொ�யார்ப் பணிந்து.
Small statesmen fearing people's fear 680
Submit to foes superior.

2.2.6 தூது
2.2.6 Embassy

681. அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் வேந்தவாம்
பண்புடைமை தூதுரைப்பான் பண்பு.
Love, noble birth, good courtesy 681
Pleasing kings mark true embassy.

682. அன்பறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூதுரைப்பார்க்கு
இன்றி யமையாத மூன்று.
Envoys must bear love for their prince 682
Knowledge and learned eloquence.

683. நூலாருள் நூல்வல்லன் ஆகுதல் வேலாருள்
வென்றி வினையுரைப்பான் பண்பு.
Savant among savants, he pleads 683
Before lanced king, triumphant words.

684. அறிவுரு வாராய்ந்த கல்விஇம் மூன்றன்
செறிவுடையான் செல்க வினைக்கு.
Who has these three: good form, sense, lore 684
Can act as bold ambassador.

685. தொகச் சொல்லித் தூவாத நீக்கி நகச்சொல்லி
நன்றி பயப்பதாந் தூது.
Not harsh, the envoy's winsome ways 685
Does good by pleasant words concise.

686. கற்றுக்கண் அஞ்சான் செலச்சொல்லிக் காலத்தால்
தக்கது அறிவதாம் தூது.
Learned; fearless, the envoy tends 686
Convincing words which time demands.

687. கடனறிந்து காலங் கருதி இடனறிந்கு
எண்ணி உரைப்பான் தலை.
Knowing duty time and place 687
The envoy employs mature phrase.

688. தூய்மை துணைமை துணிவுடைமை இம்மூன்றின்
வாய்மை வழியுரைப்பான் பண்பு.
The true envoy of three virtues 688
Is pure helpful and bold in views.

689. விடுமாற்றம் வேந்தர்க்கு உரைப்பான் வடுமாற்றம்
வாய்சேரா வன்க ணவன்.
The envoy who ports the king's message 689
Has flawless words and heart's courage.

690. இறுதி பயப்பினும் எஞ்சாது இறைவர்க்கு
உறுதி பயப்பதாம் தூது.
Braving death the bold envoy 690
Assures his king's safety and joy.

2.2.7 மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல்
2.2.7 Walk with Kings

691. அகலாது அணுகாது தீக்காய்வார் போல்க
இகல்வேந்தர்ச் சேர்ந்தொழுகு வார்.
Move with hostile kings as with fire 691
Not coming close nor going far.

692. மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரான்
மன்னிய ஆக்கந் தரும்.
Crave not for things which kings desire 692
This brings thee their fruitful favour.

693. போற்றின் அ��யவை போற்றல் கடுத்தபின்
தேற்றுதல் யார்க்கும் அ��து.
Guard thyself from petty excess 693
Suspected least, there's no redress.

694. செவிக்சொல்லும் சேர்ந்த நகையும் அவித்தொழுகல்
ஆன்ற பொ�யா ரகத்து.
Whisper not; nor smile exchange 694
Amidst august men's assemblage.

695. எப்பொருளும் ஓரார் தொடரார்மற் றப்பொருளை
விட்டக்கால் கேட்க மறை.
Hear not, ask not the king's secret 695
Hear only when he lets it out.

696. குறிப்பறிந்து காலங் கருதி வெறுப்பில
வேண்டுப வேட்பச் சொலல்.
Discern his mood and time and tell 696
No dislikes but what king likes well.

697. வேட்பன சொல்லி வினையில எஞ்ஞான்றும்
கேட்பினும் சொல்லா விடல்.
Tell pleasing things; and never tell 697
Even if pressed what is futile.

698. இளையார் இனமுறையர் என்றிகழார் நின்ற
ஒளியோடு ஒழுகப் படும்.
As young and kinsman do not slight; 698
Look with awe king's light and might.

699. கொளப்பட்டேம் என்றெண்ணிக் கொள்ளாத செய்யார்
துளக்கற்ற காட்சி யவர்.
The clear-visioned do nothing base 699
Deeming they have the monarch's grace.

700. பழையும் எனக்கருதிப் பண்பல்ல செய்யும்
கெழுதகைமை கேடு தரும்.
Worthless acts based on friendship old 700
Shall spell ruin and woe untold.

2.2.8 குறிப்பறிதல்
2.2.8 Divining the Mind

701 கூறாமை நோக்கிக் குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும்
மாறாநீர் வையக்கு அணி.
Who reads the mind by look, untold 701
Adorns the changeless sea-girt world.

702. ஐயப் படாஅது அகத்தது உணர்வானைத்
தெய்வத்தோ டொப்பக் கொளல்.
Take him as God who reads the thought 702
Of another man with without a doubt.

703. குறிப்பிற் குறிப்புணர் வாரை உறுப்பினுள்
யாது கொடுத்தும் கொளல்.
By sign who scans the sign admit 703
At any cost in cabinet.

704. குறித்தது கூறாமைக் கொள்வாரோ டேனை
உறுப்போ ரனையரால் வேறு.
Untold, he who divines the thought 704
Though same in form is quite apart.

705. குறிப்பின் குறிப்புணரா வாயின் உறுப்பினுள்
என்ன பயத்தவோ கண்.
Among senses what for is eye 705
If thought by thought one can't descry?

706. அடுத்தது காட்டும் பளிங்குபோல் நெஞ்சம்
கடுத்தது காட்டும் முகம்.
What throbs in mind the face reflects 706
Just as mirror nearby objects.

707. முகத்தின் முதுக்குறைந்தது உண்டோ உவப்பினும்
காயினும் தான்முந் துறும்.
Than face what is subtler to tell 707
First if the mind feels well or ill.

708. முகம்நோக்கி நிற்க அமையும் அகம்நோக்கி
உற்ற துணர்வார்ப் பெறின்.
Just standing in front would suffice 708
For those who read the mind on face.

709. பகைமையும் கேண்மையும் கண்ணுரைக்கும் கண்ணின்
வகைமை உணர்வார்ப் பெறின்.
Friend or foe the eyes will show 709
To those who changing outlooks know.

710. நுண்ணியம் என்பார் அளக்குங்கோல் காணுங்கால்
கண்ணல்லது இல்லை பிற.
The scale of keen discerning minds 710
Is eye and eye that secrets finds.

2.2.9 அவையறிதல்
2.2.9 JUDGING THE AUDIENCE

711. அவையறிநது ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
தொகையறிந்த தூய்மை யவர்.
The pure in thought and eloquence 711
Adapt their words to audience.

712. இடைதொ�ந்து நன்குணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
நடைதொ�ந்த நன்மை யவர்.
Who know the art of speech shall suit 712
Their chosen words to time in fact.

713. அவையறியார் சொல்லல்மேற் கொள்பவர் சொல்லின்
வகையறியார் வல்லதூஉம் இல்.
They speak in vain at length who talk 713
Words unversed which ears don't take.

714. ஒளியார்முன் ஒள்ளிய ராதல் வெளியார்முன்
வான்சுதை வண்ணம் கொளல்.
Before the bright be brilliant light 714
Before the muff be mortar white.

715. நன்றென்ற வற்றுள்ளும் நன்றே முதுவருள்
முந்து கிளவாச் செறிவு.
Modest restraint all good excels 715
Which argues not before elders.

716. ஆற்றின் நிலைதளர்ந் தற்றே வியன்புலம்
ஏற்றுணர்வார் முன்னர் இழுக்கு.
Tongue-slip before the talented wise 716
Is like slipping from righteous ways.

717. கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடறச்
சொல்தொ�தல் வல்லார் அகத்து.
The learning of the learned shines 717
Valued by flawless scholar-minds.

718. உணர்வ துடையார்முன் சொல்லல் வளர்வதன்
பாத்தியுள் நீர்சொ��ந் தற்று.
To address understanding ones 718
Is to water beds of growing grains.

719. புல்லவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல்லவையுள்
நன்கு செலச் சொல்லு வார்.
O ye who speak before the keen 719
Forgetful, address not the mean.

720. அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்தற்றால் தங்கணத்தார்
அல்லார்முன் கோட்டி கொளல்.
To hostiles who wise words utters 720
Pours ambrosia into gutters.

2.2.10 அவையஞ்சாமை
2.2.10 Courage before Councils

721. வகையறிந்து வல்லமை வாய்சோரார் சொல்லின்
தொகையறிந்த தூய்மை யவர்.
The pure fail not in power of words 721
Knowing grand council's moods and modes.

722. கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார்முன்
கற்ற செலச்சொல்லு வார்.
Among scholars he is scholar 722
Who holds scholars with learned lore.

723. பகையகத்துச் சாவார் எளியர் அ��யர்
அவையகத்து அஞ்சா தவர்.
Many brave foes and die in fields 723
The fearless few face wise councils.

724. கற்றார்முன் கற்ற செலச்சொல்லித் தாம்கற்ற
மிக்காருள் மிக்க கொளல்.
Impress the learned with your lore 724
From greater savants learn still more.

725. ஆற்றின் அளவறிந்து கற்க அவையஞ்சா
மாற்றங் கொடுத்தற் பொருட்டு.
Grammar and logic learn so that 725
Foes you can boldly retort.

726. வாளொடென் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு நூலொடென்
நுண்ணவை அஞ்சு பவர்க்கு.
To cowards what can sword avail 726
And books to those who councils fail?

727. பகையகத்துப் பேடிகை ஒள்வாள் அவையகத்து
அஞ்சு மவன்கற்ற நூல்.
Like eunuch's sword in field, is vain 727
His lore who fears men of brain.

728. பல்லவை கற்றும் பயமிலரே நல்லவையுள்
நன்கு செலச்சொல்லா தார்.
Though learned much his lore is dead 728
Who says no good before the good.

729. கல்லா தவா�ன் கடையென்ப கற்றறிந்தும்
நல்லா ரவையஞ்சு வார்.
Who fear to face good assembly 729
Are learned idiots, certainly.

730. உளரெனினும் இல்லாரொடு ஒப்பர் களன்அஞ்சிக்
கற்ற செலச்சொல்லா தார்.
They are breathing dead who dare not 730
Empress before the wise their art.

அமைச்சியல் முற்றிற்று
 

 

Mail Us Copyright 1998/2009 All Rights Reserved Home