Tamils - a Trans State Nation..

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."
-
Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home Whats New  Trans State Nation  One World Unfolding Consciousness Comments Search

Home > Tamil Language & Literature > Thirukural >Thirukkural in Tamil with English Translation by Kaviyogi Maharishi Shuddhananda Bharatiar >  அறத்துப்பால்-  பாயிரவியல் > அறத்துப்பால் -  இல்லறவியல் > அறத்துப்பால் - துறவறவியல் > அறத்துப்பால் - ஊழியல் > பொருட்பால் - அரசியல் > பொருட்பால்  - அமைச்சியல் > பொருட்பால்  - அங்கவியல் > பொருட்பால் - ஒழிபியல் > காமத்துப்பால் - களவியல் > காமத்துப்பால் - கற்பியல்

Thirukkural in Tamil with English Translation by
Kaviyogi Maharishi Shuddhananda Bharatiar

குறட்பாக்கள் தமிழிலும்
கவியோகி மகரிஷி சுத்தானந்த பாரதியாரின்
ஆங்கில மொழியாக்கமும்

[to read the Tamil text you may need to download & install a Tamil Unicode font from here -
for detailed instructions please also see Tamil Fonts & Software]


2. பொருட்பால்
2. Wealth

2.1 அரசியல்
2.1 Royalty

2.1.1 இறைமாட்சி
2.1.1 The Grandeur of Monarchy

381. படைகுடி கூழ்அமைச்சு நட்புஅரண் ஆறும்
உடையான் அரசருள் ஏறு.
People, troops, wealth, forts, council, friends 381
Who owns these six is lion of kings.

382. அஞ்சாமை ஈகை அறிவூக்கம் இந்நான்கும்
ஏஞ்சாமை வேந்தர்க் கியல்பு.
Courage, giving, knowledge and zeal 382
Are four failless features royal.

383 தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இம்மூன்றும்
நீங்கா நிலனாள் பவர்க்கு.
Alertness, learning bravery 383
Are adjuncts three of monarchy.

384. அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி மறனிழுக்கா
மானம் உடைய தரசு.
A brave noble king refrains from vice 384
Full of virtue and enterprise.

385. இயற்றலும் ஈட்டலுங் காத்தலும் காத்த
வகுத்தலும் வல்ல தரசு.
The able king gets, stores and guards 385
And spends them for people's safeguards.

386. காட்சிக் கெளியன் கடுஞ்சொல்லன் அல்லனேல்
மீக்கூறும் மன்னன் நிலம்.
That land prospers where the king is 386
Easy to see, not harsh of words.

387. இன்சொலால் ஈத்தளிக்க வல்லார்க்குத் தன்சொலால்
தான்கண் டனைத்திவ் வுலகு.
The world commends and acts his phrase 387
Who sweetly speaks and gives with grace.

388. முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு
இறையென்று வைக்கப் படும்.
He is the Lord of men who does 388
Sound justice and saves his race.

389. செவிகைப்பச் சொற்பொறுக்கும் பண்புடை வேந்தன்
கவிகைக்கீழ்த் தங்கும் உலகு.
Under his shelter thrives the world 389
Who bears remarks bitter and bold.

390. கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல் நான்கும்
உடையானாம் வேந்தர்க் கொளி.
He is the Light of Kings who has 390
Bounty, justice, care and grace.

2.1.2 கல்வி
2.1.2 Education

391. கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக.
Lore worth learning, learn flawlessly 391
Live by that learning thoroughly.

392. எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும்
கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு.
Letter, number, art and science 392
Of living kind both are the eyes.

393. கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு
புண்ணுடையர் கல்லா தவர்.
The learned alone have eyes on face 393
The ignorant two sores of disgrace.

394. உவப்பத் தலைக்கூடி உள்ளப் பி��தல்
அனைத்தே புலவர் தொழில்.
To meet with joy and part with thought 394
Of learned men this is the art.

395. உடையார்முன் இல்லார்போல் ஏக்கற்றுங் கற்றார்
கடையரே கல்லா தவர்.
Like poor before rich they yearn: 395
For knowledge: the low never learn.

396. தொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்குக்
கற்றனைத் தூறும் அறிவு.
As deep you dig the sand spring flows 396
As deep you learn the knowledge grows.

397. யாதானும் நாடாமல் ஊராமால் என்னொருவன்
சாந்துணையுங் கல்லாத வாறு.
All lands and towns are learner's own 397
Why not till death learning go on!

398. ஒருமைக்கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து.
The joy of learning in one birth 398
Exalts man upto his seventh.

399 தாமின் புறுவது உலகின் புறக் கண்டு
காமுறுவர் கற்றறிந் தார்.
The learned foster learning more 399
On seeing the world enjoy their lore.

400. கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி யருவற்கு
மாடல்ல மற்றை யவை.
Learning is wealth none could destroy 400
Nothing else gives genuine joy.

2.1.3 கல்லாமை
2.1.3 Non-Learning

401. அரங்கின்றி வட்டாடி யற்றே நிரம்பிய
நூலின்றிக் கோட்டி கொளல்.
Like play of chess on squareless board 401
Vain is imperfect loreless word.

402. கல்லாதான் சொற்கா முறுதல் முலையிரண்டும்
இல்லாதான் பெண்காமுற் றற்று.
Unlearned man aspiring speech 402
Is breastless lady's love-approach.

403. கல்லா தவரும் நனிநல்லர் கற்றார்முன்
சொல்லா திருக்கப் பெறின்.
Ev'n unread men are good and wise 403
If before the wise, they hold their peace.

404. கல்லாதான் ஒட்பம் கழியநன் றாயினும்
கொள்ளார் அறிவுடை யார்.
The unread's wit though excellent 404
Is not valued by the savant.

405. கல்லா ஒருவன் தகைமை தலைப்பெய்து
சொல்லாடச் சோர்வு படும்.
A man untaught when speech he vaunts 405
Sadly fails before savants.

406. உளரென்னும் மாத்திரையர் அல்லால் பயவாக்
களரனையர் கல்லா தவர்.
People speak of untaught minds 406
"They just exist like barren lands".

407. நுண்மாண் நுழைபுலம் இல்லான் எழில்நலம்
மண்மாண் புனைபாவை யற்று.
Like painted clay-doll is his show 407
Grand subtle lore who fails to know.

408. நல்லார்கண் பட்ட வறுமையின் இன்னாதே
கல்லார்கண் பட்ட திரு.
Wealth in the hand of fools is worse 408
Than a learned man's empty purse.

409. மேற்பிறந்தா ராயினும் கல்லாதார் கீழ்ப்பிறந்தும்
கற்றார் அனைத்திலர் பாடு.
Lower are fools of higher birth 409
Than low-born men of learning's worth.

410. விலங் கொடு மக்கள் அனையர் இலங்குநூல்
கற்றாரோடு ஏனை யவர்.
Like beasts before men, dunces are 410
Before scholars of shining lore.

2.1.4 கேள்வி
2.1.4 Listening

411. செல்வத்துட் செல்வஞ் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம்
செல்வத்து ளெல்லாந் தலை.
Wealth of wealths is listening's wealth 411
It is the best of wealths on earth.

412. செவிக்குண வில்லாத போழ்து சிறிது
வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.
Some food for the stomach is brought 412
When the ear gets no food for thought.

413. செவியுணவிற் கேள்வி யுடையார் அவியுணவின்
ஆன்றாரோ டொப்பர் நிலத்து.
Whose ears get lots of wisdom-food 413
Equal gods on oblations fed.

414. கற்றில னாயினுங் கேட்க அ�தொருவற்கு
ஒற்கத்தின் ஊற்றாந் துணை.
Though not learned, hear and heed 414
That serves a staff and stay in need.

415. இழுக்கல் உடையுழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே
ஒழுக்க முடையார்வாய்ச் சொல்.
Virtuous men's wisdom is found 415
A strong staff on slippery ground.

416. எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும்
ஆன்ற பெருமை தரும்.
Lend ear to good words however few 416
That much will highly exalt you.

417. பிழைத் துணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லா ��ழைத்துணர்ந்
தீண்டிய கேள்வி யவர்.
Who listen well and learn sharply 417
Not ev'n by slip speak foolishly.

418. கேட்பினுங் கேளாத் தகையவே கேள்வியால்
தோட்கப் படாத செவி.
That ear though hearing is dulled 418
Which is not by wisdom drilled.

419. நுணங்கிய கேள்விய ரல்லார் வணங்கிய
வாயினராதல் அ��து.
A modest mouth is hard for those 419
Who care little to counsels wise.

420. செவியிற் சுவையுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள்
அவியினும் வாழினும் என்.
Who taste by mouth and not by ear 420
What if they fare ill or well here?

2.1.5 அறிவுடைமை
2.1.5 Possession of Wisdom

421 அறிவற்றங் காக்குங் கருவி செறுவார்க்கும்
உள்ளழிக்க லாகா அரண்.
Wisdom's weapon wards off all woes 421
It is a fort defying foes.

422. சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீதொ��இ
நன்றின்பால் உய்ப்ப தறிவு.
Wisdom checks the straying senses 422
Expels evils, impels goodness.

423. எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.
To grasp the Truth from everywhere 423
From everyone is wisdom fair.

424. எண்பொருள வாகச் செலச் சொல்லித் தான்பிறர்வாய்
நுண்பொருள் காண்ப தறிவு.
Speaking out thoughts in clear trends 424
Wisdom subtle sense comprehends.

425. உலகம் தழீஇய தொட்பம் மலர்தலும்
கூம்பலும் இல்ல தறிவு.
The wise-world the wise befriend 425
They bloom nor gloom, equal in mind.

426. எவ்வ துறைவது உலகம் உலகத்தோடு
அவ்வ துறைவ தறிவு.
As moves the world so move the wise 426
In tune with changing times and ways.

427. அறிவுடையார் ஆவ தறிவார் அறிவிலார்
அ�தறி கல்லா தவர்.
The wise foresee what is to come 427
The unwise lack in that wisdom.

428. அஞ்சுவ தஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது
அஞ்சல் அறிவார் தொழில்.
Fear the frightful and act wisely 428
Not to fear the frightful's folly.

429. எதிரதாக் காக்கும் அறிவினார்க் கில்லை
அதிர வருவதோர் நோய்.
No frightful evil shocks the wise 429
Who guard themselves against surprise.

430. அறிவுடையார் எல்லா முடையார் அறிவிலார்
என்னுடைய ரேனும் இலர்.
Who have wisdom they are all full 430
Whatev'r they own, misfits are nil.

2.1.6 குற்றங்கடிதல்
2.1.6 Avoiding Faults

431. செருக்குஞ் சினமும் சிறுமையும் இல்லார்
பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து.
Plenty is their prosperity 431
Who're free from wrath pride lust petty.

432. இவறலும் மாண்பிறந்த மானமும் மாணா
உவகையும் ஏதம் இறைக்கு.
Mean pride, low pleasure, avarice 432
These add blemishes to a prince.

433. தினைத்துணையாங் குற்றம் வா�னும் பனைத்துணையாக்
கொள்வார் பழிநாணு வார்.
Though millet-small their faults might seem 433
Men fearing disgrace, Palm-tall deem.

434. குற்றமே காக்க பொருளாகக் குற்றமே
அற்றந் தரூஉம் பகை.
Watch like treasure freedom from fault 434
Our fatal foe is that default.

435. வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்கை எ��முன்னர்
வைத்தூறு போலக் கெடும்.
Who fails to guard himself from flaw 435
Loses his life like flame-lit straw.

436. தன்குற்றம் நீக்கப் பிறர்குற்றங் காண்கிற்பின்
என்குற்ற மாகும் இறைக்கு.
What fault can be the king's who cures 436
First his faults, then scans others.

437. செயற்பால செய்யா திவறியான் செல்வம்
உயற்பால தன்றிக் கெடும்.
That miser's wealth shall waste and end 437
Who would not for a good cause spend.

438. பற்றுள்ளம் என்னும் இவறன்மை எற்றுள்ளும்
எண்ணப் படுவதொன் றன்று.
The gripping greed of miser's heart 438
Is more than fault the worst apart.

439. வியவற்க எஞ்ஞான்றும் தன்னை நயவற்க
நன்றி பயவா வினை.
Never boast yourself in any mood 439
Nor do a deed that does no good.

440. காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின்
ஏதில ஏதிலார் நூல்.
All designs of the foes shall fail 440
If one his wishes guards in veil.

2.1.7 பொ�யாரைத் துணைக்கோடல்
2.1.7 Gaining Great Men's Help

441. அறனறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை
திறனறிந்து தேர்ந்து கொளல்.
Weigh their worth and friendship gain 441
Of men of virtue and mature brain.

442. உற்றநோய் நீக்கி உறாஅமை முற்காக்கும்
பெற்றியார்ப் பேணிக் கொளல்.
Cherish the help of men of skill 442
Who ward and safe-guard you from ill.

443. அ��யவற்று ளெல்லாம் அ��தே பொ�யாரைப்
பேணித் தமராக் கொளல்.
Honour and have the great your own 443
Is rarest of the rare things known.

444. தம்மிற் பொ�யார் தமரா ஒழுகுதல்
வன்மையு ளெல்லாந் தலை.
To have betters as intimates 444
Power of all powers promotes.

445. சூழ்வார்கண் ணாக ஒழுகலான் மன்னவன்
சூழ்வாரைக் சூழ்ந்து கொளல்.
Ministers are the monarch's eyes 445
Round him should be the right and wise.

446. தக்கா ��னத்தனாய்த் தானொழுக வல்லானைச்
செற்றார் செயக்கிடந்த தில்.
To move with worthy friends who knows 446
Has none to fear from frightful foes.

447. இடிக்குந் துணையாரை யாள்வரை யாரே
கெடுக்குந் தகைமை யவர்?
No foe can foil his powers 447
whose friends reprove him when he errs.

448. இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன்
கெடுப்பா ��லானுங் கெடும்.
The careless king whom none reproves 448
Ruins himself sans harmful foes.

449. முதலிலார்ககு ஊதிய மில்லை மதலையாஞ்
சார்பிலார்க் கில்லை நிலை.
No capital, no gain in trade 449
No prop secure sans good comrade.

450. பல்லார் பகை கொளலிற் பத்தடுத்த தீமைத்தே
நல்லார் தொடர்கை விடல்.
To give up good friends is ten times worse 450
Than being hated by countless foes.

2.1.8 சிற்றினஞ்சேராமை
2.1.8 Avoiding Mean Company

451 சிற்றினம் அஞ்சம் பெருமை சிறுமைதான்
சுற்றமாச் சூழ்ந்து விடும்.
The ignoble the noble fear 451
The mean hold them as kinsmen dear.

452. நிலத்தியல்பான் நீர்தி��ந் தற்றாகும் மாந்தர்க்கு
இனத்தியல்ப தாகும் அறிவு.
With soil changes water's taste 452
With mates changes the mental state.

453. மனத்தானாம் மாந்தர்க் குணர்ச்சி இனத்தானாம்
இன்னான் எனப்படுஞ் செயல்.
Wisdom depends upon the mind 453
The worth of man upon his friend.

454. மனத்து உளதுபோலக் காட்டி ஒருவற்கு
இனத்துளது ஆகும் அறிவு.
Wisdom seems to come from mind 454
But it truly flows from the kind.

455. மனந்தூய்மை செய்வினை தூய்மை இரண்டும்
இனந்தூய்மை தூவா வரும்.
Purity of the thought and deed 455
Comes from good company indeed.

456. மனந்தூயார்க் கெச்சம்நன் றாகும் இனந்தூயார்க்கு
இல்லைநன் றாகா வினை.
Pure-hearted get good progeny 456
Pure friendship acts with victory.

457. மனநலம் மன்னுயிர்க் காக்கம் இனநலம்
எல்லாப் புகழும் தரும்.
Goodness of mind increases gain 457
Good friendship fosters fame again.

458. மனநலம் நன்குடைய ராயினும் சான்றோர்க்கு
இனநலம் ஏமாப் புடைத்து.
Men of wisdom, though good in mind 458
In friends of worth a new strength find.

459. மனநலத்தின் ஆகும் மறுமைமற் ற�தும்
இனநலத்தின் ஏமாப் புடைத்து.
Good mind decides the future bliss 459
Good company gains strength to this.

460. நல்லினத்தி னூங்குந் துணையில்லை தீயினத்தின்
அல்லற் படுப்பதூஉம் இல்.
No help good company exeeds; 460
The bad to untold anguish leads.

4.1.9 தொ�ந்துசெயல்வகை
4.1.9 Deliberation before action

461. அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழிபயக்கும்
ஊதியமும் சூழ்ந்து செயல்.
Weigh well output the loss and gain 461
And proper action ascertain.

462. தொ�ந்த இனத்தொடு தேர்ந்தெண்ணிச் செய்வார்க்கு
அரும்பொருள் யாதொன்றும் இல்.
Nothing is hard for him who acts 462
With worthy counsels weighing facts.

463. ஆக்கம் கருதி முதலிழக்கும் செய்வினை
ஊக்கார் அறிவுடை யார்.
The wise risk not their capital 463
In doubtful gains and lose their all.

464. தெளிவி லதனைத் தொடங்கார் இளிவென்னும்
ஏதப்பாடு அஞ்சு பவர்.
They who scornful reproach fear 464
Commence no work not made clear.

465. வகையறச் சூழா தெழுதல் பகைவரைப்
பாத்திப் படுப்பதோ ராறு.
Who marches without plans and ways 465
His field is sure to foster foes.

466. செய்தக்க அல்ல செயக் கெடும் செய்தக்க
செய்யாமை யானுங் கெடும்.
Doing unfit action ruins 466
Failing fit-act also ruins.

467. எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின்
எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு.
Think and dare a proper deed 467
Dare and think is bad in need.

468. ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர்நின்று
போற்றினும் பொத்துப் படும்.
Toil without a plan ahead 468
Is doomed to fall though supported.

469. நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவறுண்டு அவரவர்
பண்பறிந் தாற்றாக் கடை.
Attune the deeds to habitude 469
Or ev'n good leads to evil feud.

470. எள்ளாத எண்ணிச் செயல்வேண்டும் தம்மோடு
கொள்ளாத கொள்ளாது உலகு.
Do deeds above reproachfulness 470
The world refutes uncomely mess.

2.1.10 வலியறிதல்
2.1.10 Judging Strength

471. வினைவலியும் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும்
துணைவலியும் தூக்கிச் செயல்.
Judge act and might and foeman's strength 471
The allies' strength and go at length.

472. ஒல்வ தறிவது அறிந்ததன் கண்தங்கிச்
செல்வார்க்குச் செல்லாதது இல்.
Nothing hampers the firm who know 472
What they can and how to go.

473. உடைத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி
இடைக்கண் மு��ந்தார் பலர்.
Many know not their meagre might 473
Their pride breaks up in boastful fight.

474. அமைந்தாங் கொழுகான் அளவறியான் தன்னை
வியந்தான் விரைந்து கெடும்.
Who adapts not, outsteps measure 474
And brags himself-his fall is sure.

475. பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டஞ்
சால மிகுத்துப் பெயின்.
Even the gentle peacock's plume 475
Cart's axle breaks by gross volume.

476. நுனிக்கொம்பர் ஏறினார் அ�திறந் தூக்கின்
உயிர்க்கிறுதி ஆகி விடும்.
Beyond the branches' tip who skips 476
Ends the life as his body rips.

477. ஆற்றின் அளவறிந்து ஈக அதுபொருள்
போற்றி வழங்கு நெறி.
Know the limit; grant with measure 477
This way give and guard your treasure.

478. ஆகாறு அளவிட்டி தாயினுங் கேடில்லை
போகாறு அகலாக் கடை.
The outflow must not be excess 478
No matter how small income is.

479. அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல
இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும்.
Who does not know to live in bounds 479
His life seems rich but thins and ends.

480. உளவரை தூக்காத ஒப்புர வாண்மை
வளவரை வல்லைக் கெடும்.
Wealth amassed quickly vanishes 480
Sans level if one lavishes.

2.1.11 காலமறிதல்
2.1.11 Knowing the Proper Time

481. பகல்வெல்லும் கூகையைக் காக்கை இகல்வெல்லும்
வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது.
By day the crow defeats the owl 481
Kings need right time their foes to quell.

482. பருவத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவினைத்
தீராமை ஆர்க்குங் கயிறு.
Well-ordered seasoned act is cord 482
That fortune binds in bon accord.

483. அருவினை யென்ப உளவோ கருவியான்
காலம் அறிந்து செயின்.
What is hard for him who acts 483
With proper means and time and tacts?

484. ஞாலம் கருதினுங் கைகூடுங் காலம்
கருதி இடத்தாற் செயின்.
Choose proper time and act and place 484
Even the world you win with ease.

485. காலம் கருதி இருப்பவர் கலங்காது
ஞாலம் கருது பவர்.
Who want to win the world sublime 485
Wait unruffled biding their time.

486. ஊக்க முடையான் ஒடுக்கம் பொருதகர்
தாக்கற்குப் பேருந் தகைத்து.
By self-restraint stalwarts keep fit 486
Like rams retreating but to butt.

487. பொள்ளென ஆங்கே புறம்வேரார் காலம்பார்த்து
உள்வேர்ப்பர் ஒள்ளி யவர்.
The wise jut not their vital fire 487
They watch their time with hidden ire.

488. செறுநரைக் காணின் சுமக்க இறுவரை
காணின் கிழக்காம் தலை.
Bear with hostiles when you meet them 488
Fell down their head in fateful time.

489. எய்தற் கா�யது இயைந்தக்கால் அந்நிலையே
செய்தற் கா�ய செயல்.
When comes the season ripe and rare 489
Dare and do hard things then and there.

490. கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்
குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து.
In waiting time feign peace like stork 490
In fighting time strike like its peck.

2.1.12 இடனறிதல்
2.1.12 Judging the Place

491. தொடங்கற்க எவ்வினையும் எள்ளற்க முற்றும்
இடங்கண்ட பின்அல் லது.
No action take, no foe despise 491
Until you have surveyed the place.

492. முரண்சேர்ந்த மொய்ம்பி னவர்க்கும் அரண்சேர்ந்தாம்
ஆக்கம் பலவுந் தரும்.
Many are gains of fortresses 492
Ev'n to kings of power and prowess.

493. ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடனறிந்து
போற்றார்கண் போற்றிச் செயின்.
Weaklings too withstand foe's offence 493
In proper fields of strong defence.

494. எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடனறிந்து
துன்னியார் துன்னிச் செயின்.
If fighters fight in vantage field 494
The plans of foes shall be baffled.

495. நெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும்புனலின்
நீங்கின் அதனைப் பிற.
In water crocodile prevails 495
In land before others it fails.

496. கடலோடா கால்வல் நெடுந்தேர் கடலோடும்
நாவாயும் ஓடா நிலத்து.
Sea-going ship goes not on shore 496
Nor on sea the strong-wheeled car.

497. அஞ்சாமை அல்லால் துணைவேண்டா எஞ்சாமை
எண்ணி இடத்தான் செயின்.
No aid but daring dash they need 497
When field is chosen right for deed.

498. சிறுபடையான் செல்லிடம் சோ�ன் உறுபடையான்
ஊக்கம் அழிந்து விடும்.
Though force is small, if place is right 498
One quells a foe of well-armed might.

499. சிறைநலனும் சீரும் இலரெனினும் மாந்தர்
உறைநிலத்தோடு ஒட்டல் அ��து.
To face a foe at home is vain 499
Though fort and status are not fine.

500 காலாழ் களா�ன் நா�யடும் கண்ணஞ்சா
வேலான் முகத்த களிறு.
A fox can kill a war tusker 500
Fearless with feet in deep quagmire.

2.1.13 தொ�ந்துதெளிதல்
2.1.13 Testing of Men for Confidence

501. அறம்பொருள் இன்பம் உயிரச்சம் நான்கின்
திறந்தொ�ந்து தேறப் படும்.
Pleasure, gold, fear of life Virtue- 501
Test by these four and trust the true.

502. குடிப்பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடுப்பா�யும்
நாணுடையான் கட்டே தெளிவு.
Spotless name of noble birth 502
Shamed of stain-that choice is worth.

503. அ��யகற்று ஆசற்றார் கண்ணும் தொ�யுங்கால்
இன்மை அ��தே வெளிறு.
Though deep scholars of stainless sense 503
Rare is freedom from ignorance.

504. குணம்நாடிக் குற்றமும் நாடி அவற்றுள்
மிகைநாடி மிக்க கொளல்.
Good and evil in man weigh well 504
Judge him by virtues which prevail.

505. பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்கும் தத்தம்
கருமமே கட்டளைக் கல்.
By the touchstone of deeds is seen 505
If any one is great or mean.

506. அற்றாரைத் தேறுதல் ஓம்புக மற்றவர்
பற்றிலர் நாணார் பழி.
Choose not those men without kinsmen 506
Without affine or shame of sin.

507. காதன்மை கந்தா அறிவறியார்த் தேறுதல்
பேதைமை எல்லாந் தரும்.
On favour leaning fools you choose; 507
Folly in all its forms ensues.

508. தேரான் பிறனைத் தெளிந்தான் வழிமுறை
தீரா இடும்பை தரும்.
To trust an untried stranger brings 508
Endless troubles on all our kins.

509. தே றற்க யாரையும் தேராதுதேர்ந்தபின்
தேறுக தேறும் பொருள்.
Trust not without testing and then 509
Find proper work for trusted men.

510. தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான்கண் ஐயுறவும்
தீரா இடும்பை தரும்.
Trust without test; The trusted doubt; 510
Both entail troubles in and out.

2.1.14 தொ�ந்துவினையாடல்
2.1.14 Testing and Entrusting

511. நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம்பு��ந்த
தன்மையான் ஆளப் படும்.
Employ the wise who will discern 511
The good and bad and do good turn.

512. வா�� பெருக்கி வளம்படுத்து உற்றவை
ஆராய்வான் செய்க வினை.
Let him act who resource swells; 512
Fosters wealth and prevents ills.

513. அன்பறிவு தேற்றம் அவாவின்மை இந்நான்கும்
நன்குடையான் கட்டே தெளிவு.
Trust him in whom these four you see: 513
Love, wit, non-craving, clarity.

514. எனைவகையான் தேறியக் கண்ணும் வினைவகையான்
வேறாகும் மாந்தர் பலர்.
Though tried and found fit, yet we see 514
Many differ before duty.

515. அறிந்தாற்றிச் செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினைதான்
சிறந்தானென்று ஏவற்பாற் றன்று.
Wise able men with power invest 515
Not by fondness but by hard test.

516. செய்வானை நாடி வினைநாடிக் காலத்தொடு
எய்த உணர்ந்து செயல்.
Discern the agent and the deed 516
And just in proper time proceed.

517. இதனை இதனான் இவன்முடிக்கும் என்றாய்ந்து
அதனை அவன்கண் விடல்.
This work, by this, this man can do 517
Like this entrust the duty due.

518. வினைக் கு��மை நாடிய பின்றை அவனை
அதற்கு��ய னாகச் செயல்.
His fitness for the duty scan 518
Leave him to do the best he can.

519. வினைக்கண் வினையுடையான் கேண்மைவே றாக
நினைப்பானை நீங்கும் திரு.
Who do duty for duty's sake 519
Doubt them; and fortune departs quick.

520 நாடோறும் நாடுக மன்னன் வினைசெய்வான்
கோடாமை கோடா துலகு.
Worker straight the world is straight 520
The king must look to this aright.

2.1.15 சுற்றந்தழால்
2.1.15 Cherishning Kinsmen

521. பற்றற்ற கண்ணும் பழைமைபா ராட்டுதல்
சுற்றத்தார் கண்ணே உள.
Let fortunes go; yet kinsmen know 521
The old accustomed love to show.

522. விருப்பறாச் சுற்றம் இயையின் அருப்பறா
ஆக்கம் பலவும் தரும்.
The gift of loving Kins bestows 522
Fadeless fortune's fresh flowers.

523. அளவளா வில்லாதான் வாழ்க்கை குளவளாத்
கோடின்றி நீர்நிறைந் தற்று.
A kinless wealth is like a tank 523
Which overflows without a bank.

524. சுற்றத்தால் சுற்றப் படஒழுகல் செல்வந்தான்
பெற்றத்தால் பெற்ற பயன்.
The fruit of growing wealth is gained 524
When kith and kin are happy found.

525. கொடுத்தலும் இன்சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய
சுற்றத்தால் சுற்றப் படும்.
Loving words and liberal hand 525
Encircle kith and kin around.

526. பெருங்கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின்
மருங்குடையார் மாநிலத்து இல்.
Large giver and wrathless man 526
Commands on earth countless kinsmen.

527. காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் ஆக்கமும்
அன்னநீ ரார்க்கே உள.
The crows hide not; thy call and eat 527
Welfare abides a man of heart.

528. பொதுநோக்கான் வேந்தன் வா�சையா நோக்கின்
அதுநோக்கி வாழ்வார் பலர்.
From public gaze when kings perceive 528
Each one's merits so many thrive.

529. தமராகிக் தற்றுறந்தார் சுற்றம் அமராமைக்
காரணம் இன்றி வரும்.
Forsaken friends will come and stay 529
When cause for discord goes away.

530. உழைப்பி��ந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன்
இழைத் திருந்து எண்ணிக் கொளல்.
Who leaves and returns with motive 530
The king should test him and receive.

2.1.16 பொச்சாவாமை
2.1.16 Unforgetfullness

531. இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த
உவகை மகிழ்ச்சியின் சோர்வு.
Worse than wrath in excess is 531
Forgetfulness in joy-excess.

532. பொச்சாப்புக் கொல்லும் புகழை அறிவினை
நிச்ச நிரப்பக் கொன் றாங்கு.
Negligence kills renown just as 532
Ceaseless want wisdom destroys.

533. பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அதுஉலகத்து
எப்பால்நூ லோர்க்கும் துணிவு.
Forgetful nature fails of fame 533
All schools of thinkers say the same.

534. அச்ச முடையார்க்கு அரணில்லை ஆங்கில்லை
பொச்சாப் புடையார்க்கு நன்கு.
The fearful find no fortress here 534
The forgetful find good never.

535. முன்னுறக் காவாது இழுக்கியான் தன்பிழை
பின்னூறு இரங்கி விடும்.
Failing foresight the guardless man 535
Shall rue his folly later on.

536. இழுக்காமை யார்மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை
வாயின் அ�துவொப்பது இல்.
Forget none; watch with wakeful care 536
Miss none; the gain is sans compare.

537. அ��யஎன்று ஆகாத இல்லைபொச் சாவாக்
கருவியால் போற்றிச் செயின்.
With cautious care pursue a thing 537
Impossible there is nothing.

538. புகழ்ந்தவை போற்றிச் செயல்வேண்டும் செய்யாது
இகழ்ந்தார்க்கு எழுமையும் இல்.
Do what the wise commend as worth 538
If not, for seven births no mirth.

539. இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக தாந்தம்
மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து.
When joy deludes, their fate recall 539
Whom negligence has made to fall.

540. உள்ளியது எய்தல் எளிதுமன் மற்றுந்தான்
உள்ளியது உள்ளப் பெறின்.
Easy it is a thing to get 540
When the mind on it is set.

2.1.17 செங்கோன்மை
2.1.17 Just Government

541. ஒர்ந்துகண் ணோடாது இறைபு��ந்து யார்மாட்டும்
தேர்ந்துசெய் வ�தே முறை.
Test and attest impartially 541
Consult and act the laws justly.

542. வானோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன்
கோல் நோக்கி வாழுங் குடி.
The earth looks up to sky and thrives 542
And mankind to king's rod of justice.

543. அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய்
நின்றது மன்னவன் கோல்.
The Sage's scripture and virtue spring 543
From the sceptre of a stately king.

544. குடிதழீஇக் கோலோச்சும் மாநில மன்னன்
அடிதழீஇ நிற்கும் உலகு.
The world clings to the ruler's feet 544
Whose sceptre clasps the people's heart.

545. இயல்புளிக் கோலோச்சும் மன்னவன் நாட்ட
பெயலும் விளையுளும் தொக்கு.
Full rains and yields enrich the land 545
Which is ruled by a righteous hand.

546. வேலன்று வென்றி தருவது மன்னவன்
கோலதூஉங் கோடா தெனின்.
Not the spear but the sceptre straight 546
That brings success to monarch's might.

547. இறைகாக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை
முறைகாக்கும் முட்டாச் செயின்.
The king protects the entire earth 547
And justice protects his royal worth.

548. எண்பதத்தான் ஓரா முறைசெய்யா மன்னவன்
தண்பதத்தான் தானே கெடும்.
Hard of access, the unjust king 548
He shall himself his ruin bring.

549. குடிபுறங் காத்தோம்பிக் குற்றம் கடிதல்
வடுவன்று வேந்தன் தொழில்.
Save his subjects and chide the wrong 549
Is flawless duty of a king.

550. கொலையிற் கொடியாரை வேந்தொறுத்தல் பைங்கூழ்
களைகட் டதனொடு நேர்.
Killing killers, the king, behold 550
Weeds removes from cropful field.

2.1.18 கொடுங்கோன்மை
2.1.18 Cruel Tyranny

551. கொலைமேற்கொண் டா��ற் கொடிதே அலைமேற்கொண்டு
அல்லவை செய்தொழுகும் வேந்து.
The unjust tyrant oppressor 551
Is worse than cruel murderer.

552. வேலோடு நின்றான் இடுவென் றுதுபோலும்
கோலோடி நின்றான் இரவு.
Sceptered tyrant exacting gold 552
Is "give" of lanced robber bold.

553. நாடொறும் நாடி முறைசெய்யா மன்னவன்
நாடொறும் நாடு கெடும்.
Spy wrongs daily and do justice 553
Or day by day the realm decays.

554. கூழுங் குடியும் ஒருங்கிழக்கும் கோல்கோடிச்
சூழாது செய்யும் அரசு.
The king shall wealth and subjects lose 554
If his sceptre he dares abuse.

555. அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுதகண் ணீரன்றே
செல்வத்தைத் தேய்க்கும் படை.
Groaning tears caused by tyrant's sway 555
File the royal wealth away.

556. மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோண்மை அ�தின்றேல்
மன்னாவாம் மன்னர்க் கொளி.
Glory endures by sceptre right 556
Without it wanes the royal light.

557. துளியின்மை ஞாலத்திற்கு எற்றற்றே வேந்தன்
அளியின்மை வாழும் உயிர்க்கு.
Dry like the earth without rainfall 557
Is graceless king to creatures all.

558. இன்மையின் இன்னாது உடைமை முறைசெய்யா
மன்னவன் கோற்கீழ்ப் படின்.
To have is worse than having not 558
If ruler is unjust despot.

559. முறைகோடி மன்னவன் செய்யின் உறைகோடி
ஒல்லாது வானம் பெயல்.
The sky withdraws season's shower 559
If the king misuses his power.

560. ஆபயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல்மறப்பர்
காவலன் காவான் எனின்.
The *six-functioned forget their lore 560
Cows give less if kings guard no more.
* the six functions are: learning, teaching, giving,
getting, sacrificing, kindling sacrifice.
These are duties of Vedic savants.

2.1.19 வெருவந்தசெய்யாமை
2.1.19 Avoiding Terrorism

561. தக்காங்கு நாடிச் தலைச்செல்லா வண்ணத்தால்
ஓத்தாங்கு ஒறுப்பது வேந்து.
A king enquires and gives sentence 561
Just to prevent future offence.

562. கடிதோச்சி மெல்ல ஏறிக நெடிதாக்கம்
நீங்காமை வேண்டு பவர்.
Wield fast the rod but gently lay 562
This strict mildness prolongs the sway.

563. வெருவந்த செய்தொழுகும் வெங்கோல னாயின்
ஒருவந்தம் ஒல்லைக் கெடும்.
His cruel rod of dreadful deed 563
Brings king's ruin quick indeed.

564. இறைகடியன் என்றுரைக்கும் இன்னாச்சொல் வேந்தன்
உறைகடுகி ஒல்லைக் கெடும்.
As men the king a tyrant call 564
His days dwindled, hasten his fall.

565. அருஞ்செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெருஞ்செல்வம்
பேஎய்கண் டன்னது உடைத்து.
Whose sight is scarce, whose face is foul 565
His wealth seems watched by a ghoul.

566. கடுஞ்சொல்லன் கண்ணிலன் ஆயின் நெடுஞ்செல்வம்
நீடின்றி ஆங்கே கெடும்.
Whose word is harsh, whose sight is rude 566
His wealth and power quickly fade.

567. கடுமொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன்
அடுமுரண் தேய்க்கும் அரம்.
Reproofs rough and punishments rude 567
Like files conquering power corrode.

568. இனத்தாற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்தாற்றிச்
சீறிற் சிறுகும் திரு.
The king who would not take counsels 568
Rages with wrath-his fortune fails.

569. செருவந்த போழ்திற் சிறைசெய்யா வேந்தன்
வெருவந்து வெய்து கெடும்.
The king who builds not fort betimes 569
Fears his foes in wars and dies.

570. கல்லார்ப் பிணிக்கும் கடுங்கோல் அதுவல்லது
இல்லை நிலக்குப் பொறை.
The crushing burden borne by earth 570
Is tyrants bound to fools uncouth.

2.1.20 கண்ணோட்டம்
2.1.20 Beign Looks

571. கண்ணோட்டம் என்னும் கழிபெருங் கா��கை
உண்மையான் உண்டிவ் வுலகு.
Living in the world implies 571
The bounteous dame of benign eyes.

572. கண்ணோட்டத் துள்ளது உலகியல் அ�திலார்
உண்மை நிலக்குப் பொறை.
World lives by looks of lovely worth 572
Who lack them are burdens of earth.

573. பண்என்னாம் பாடற்கு இயைபின்றேல் கண்என்னாம்
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்.
Of tuneless song what is the use? 573
Without gracious looks what are eyes?

574. உளபோல் முகத்தெவன் செய்யும் அளவினால்
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்.
Except that they are on the face 574
What for are eyes sans measured grace.

575. கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அ�தின்றேல்
புண்ணென்று உணரப் படும்.
Kind looks are jewels for eyes to wear 575
Without them they are felt as sore.

576. மண்ணோ டியைந்த மரத்தனையர் கண்ணோ
டியைந்துகண் ணோடா தவர்.
Like trees on inert earth they grow 576
Who don't eye to eye kindness show.

577. கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண்ணிலர் கண்ணுடையார்
கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல்.
Ungracious men lack real eyes 577
Men of real eyes show benign grace.

578. கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு
உ��மை உடைத்திவ் வுலகு.
Who gracious are but dutiful 578
Have right for this earth beautiful.

579. ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார் கண்ணும்கண் ணோடிப்
பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை.
To be benign and bear with foes 579
Who vex us is true virtue's phase.

580. பெயக்கண்டும் நஞ்சுண் டமைவர் நயத்தக்க
நாகா�கம் வேண்டு பவர்.
Men of graceful courtesy 580
Take hemlock and look cheerfully.

2.1.21 ஒற்றாடல்
2.1.21 Espionage

581. ஒற்றும் உரைசான்ற நூலும் இவையிரண்டும்
தெற்றென்க மன்னவன் கண்.
A king should treat these two as eyes 581
The code of laws and careful spies.

582. எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும்
வல்லறிதல் வேந்தன் தொழில்.
All that happens, always, to all 582
The king should know in full detail.

583. ஒற்றினான் ஒற்றிப் பொருள்தொ�யா மன்னவன்
கொற்றிங் கொளக்கிடந்தது இல்.
Conquests are not for the monarch 583
Who cares not for the Spy's remark.

584. வினைசெய்வார் தம்சுற்றம் வேண்டாதார் என்றாங்கு
அனைவரையும் ஆராய்வது ஒற்று.
His officers, kinsmen and foes 584
Who watch keenly are worthy spies.

585. கடாஅ உருவொடு கண்ணஞ்சாது யாண்டும்
உகாஅமை வல்லதே ஒற்று.
Fearless gaze, suspectless guise 585
Guarding secrets mark the spies.

586. துறந்தார் படிவத்த ராகி இறந்தாராய்ந்து
என்செயினும் சோர்விலது ஒற்று.
Guised as monks they gather secrets 586
They betray them not under threats.

587. மறைந்தவை கேட்கவற் றாகி அறிந்தவை
ஐயப்பாடு இல்லதே ஒற்று.
A spy draws out other's secrets 587
Beyond a doubt he clears his facts.

588. ஒற்றோற்றித் தந்த பொருளையும் மற்றுமோர்
ஒற்றினால் ஒற்றிக் கொளல்.
The reports given by one spy 588
By another spy verify.

589. ஒற்றெற் றுணராமை ஆள்க உடன்மூவர்
சொற்றொக்க தேறப் படும்.
Engage the spies alone, apart 589
When three agree confirm report.

590. சிறப்பறிய ஒற்றின்கண் செய்யற்க செய்யின்
புறப்படுத்தான் ஆகும் மறை.
Give not the spy open reward 590
It would divulge the secret heard!

2.1.22 ஊக்கமுடைமை
2.1.22 Energy

591. உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அ�தில்லார்
உடையது உடையரோ மற்று.
To own is to own energy 591
All others own but lethargy.

592. உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை
நில்லாது நீங்கி விடும்.
Psychic heart is wealth indeed 592
Worldly wealth departs in speed.

593. ஆக்கம் இழந்தேமெனறு அல்லாவார் ஊக்கம்
ஒருவந்தம் கைத்துடை யார்.
The strong in will do not complain 593
The loss of worldly wealth and gain.

594. ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா
ஊக்க முடையா னுழை.
Fortune enquires, enters with boom 594
Where tireless strivers have their home.

595. வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
உள்ளத் தனையது உயர்வு.
Water depth is lotus height 595
Mental strength is men's merit.

596. உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது
தள்ளினுந் தள்ளாமை நீர்த்து.
Let thoughts be always great and grand 596
Though they fail their virtues stand.

597. சிதைவிடதது ஒல்கார் உரவோர் புதையம்பிற்
பட்டுப்பா டூன்றுங் களிறு.
Elephants are firm when arrows hit 597
Great minds keep fit ev'n in defeat.

598. உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து
வள்ளியம் என்னுஞ் செருக்கு.
Heartless persons cannot boast 598
"We are liberal to our best".

599. பா�யது கூர்ங்கோட்டது ஆயினும் யானை
வெரூஉம் புலிதாக் குறின்.
Huge elephant sharp in tusk quails 599
When tiger, less in form, assails.

600. உரமொருவற்கு உள்ள வெறுக்கை அ� தில்லார்
மரம்மக்க ளாதலே வேறு.
Mental courage is true manhood 600
Lacking that man is like a wood.

2.1.23 மடியின்மை
2.1.23 Freedom from Sloth

601 குடியென்னும் குன்றா விளக்கம் மடியென்னும்
மாசூர மாய்ந்து கெடும்.
Quenchless lamp of ancestry goes 601
When foul idleness encloses.

602. மடியை மடியா ஒழுகல் குடியைக்
குடியாக வேண்டு பவர்.
To make your home an ideal home 602
Loath sloth as sloth; refuse it room.

603. மடிமடிக் கொண்டொழுகும் பேதை பிறந்த
குடிமடியும் தன்னினும் முந்து.
The fool who fosters sluggishness 603
Before he dies ruins his house.

604. குடிமடிந்து குற்றம் பெருகும் மடிமடிந்து
மாண்ட உஞற்றி லவர்க்கு.
Who strive not high, sunk deep in sloth 604
Ruin their house by evil growth.

605. நெடுநீர் மறவி மடிதுயில் நான்கும்
கெடுநீரார் காமக் கலன்.
To lag, forget, idle and doze 605
These four are pleasure boats of loss.

606. படியுடையார் பற்றமைந்தக் கண்ணும் மடியுடையார்
மாண்பயன் எய்தல் அ��து.
With all the wealth of lords of earth 606
The slothful gain nothing of worth.

607. இடிபு��ந்து எள்ளுஞ் சொல் கேட்பர் மடிபு��ந்து
மாண்ட உஞற்றி லவர்.
The slothful lacking noble deeds 607
Subject themselves to scornful words.

608. மடிமை குடிமைக்கண் தங்கின்தன் ஒன்னார்க்கு
அடிமை புகுத்தி விடும்.
If sloth invades a noble house 608
It will become a slave of foes.

609. குடியாண்மை யுள்வந்த குற்றம் ஒருவன்
மடியாண்மை மாற்றக் கெடும்.
The blots on race and rule shall cease 609
When one from sloth gets his release.

610. மடியிலா மன்னவன் எய்தும் அடியளந்தான்
தாஅய தெல்லாம் ஒருங்கு.
The slothless king shall gain en masse 610
*All regions trod by Lord apace.
* Hindu mythology holds that Lord Vishnu
measured with his feet the three worlds.

2.1.24 ஆள்வினையுடைமை
2.1.24 Manly Effort

611. அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும்
பெருமை முயற்சி தரும்.
Feel not frustrate saying "Tis hard". 611
Who tries attains striving's reward.

612. வினைக்கண் வினைகெடல் ஓம்பல் வினைக்குறை
தீர்ந்தா��ன் தீர்ந்தன்று உலகு.
In doing work don't break and shirk 612
The world will quit who quits his work.

613. தாளாண்மை என்னும் தகைமைக்கண் தங்கிற்றே
வேளாண்மை என்னுஞ் செருக்கு.
On excellence of industry 613
Depends magnanimous bounty.

614. தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை பேடிகை
வாளாண்மை போலக் கெடும்.
Bounty of man who never strives 614
Like sword in eunuch's hand it fails.

615. இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான் தன்கேளிர்
துன்பம் துடைத்தூன்றும் தூண்.
Work who likes and not pleasure 615
Wipes grief of friends, pillar secure.

616. முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்றின்மை
இன்மை புகுத்தி விடும்.
Industry adds prosperity 616
Indolence brings but poverty.

617. மடியுளாள் மாமுகடி என்ப மடியிலான்
தாளுளாள் தாமரையி னாள்.
Illuck abides with sloth they say 617
*Laxmi's gifts with labourers stay.
*Laxmi the Goddes of wealth and prosperity

618. பொறியின்மை யார்க்கும் பழியன்று அறிவறிந்து
ஆள்வினை இன்மை பழி.
Misfortune is disgrace to none 618
The shame is nothing learnt or done.

619. தெய்வத்தான் ஆகா தெனினும் முயற்சிதன்
மெய்வருத்தக் கூலி தரும்.
Though fate is against fulfilment 619
Hard labour has ready payment.

620. ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவின்றித்
தாழாது உஞற்று பவர்.
Tireless Toiler's striving hand 620
Shall leave even the fate behind.

2.1.25 இடுக்கண் அழியாமை
2.1.25 Hope in Mishap

621. இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை
அடுத்தூர்வது அ�தொப்ப தில்.
Laugh away troubles; there is 621
No other way to conquer woes.

622. வெள்ளத் தனைய இடும்பை அறிவுடையான்
உள்ளத்தின் உள்ளக் கெடும்.
Deluging sorrows come to nought 622
When wise men face them with firm thought.

623. இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு
இடும்பை படாஅ தவர்.
Grief they face and put to grief 623
Who grieve not grief by mind's relief.

624. மடுத்தவா யெல்லாம் பகடன்னான் உற்ற
இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து.
Who pulls like bulls patiently on 624
Causes grief to grieve anon.

625. அடுக்கி வா�னும் அழிவிலான் உற்ற
இடுக்கண் இடுக்கட் படும்.
Before the brave grief grieves and goes 625
Who dare a host of pressing woes.

626. அற்றேமென்று அல்லற் படுபவோ பெற்றேமென்று
ஓம்புதல் தேற்றா தவர்.
The wise that never gloat in gain 626
Do not fret in fateful ruin.

627. இலக்கம் உடம்பிடும்பைக் கென்று கலக்கத்தைக்
கையாறாக் கொள்ளாதா மேல்.
The wise worry no more of woes 627
Knowing body's butt of sorrows.

628. இன்பம் விழையான் இடும்பை இயல்பென்பான்
துன்பம் உறுதல் இலன்.
Who seek not joy, deem grief norm 628
By sorrows do not come to harm.

629. இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான் துன்பத்துள்
துன்பம் உறுதல் இலன்.
In joy to joy who is not bound 629
In grief he grieves not dual round!

630. இன்னாமை இன்பம் எனக்கொளின் ஆகுந்தன்
ஒன்னார் விழையுஞ் சிறப்பு.
His glory is esteemed by foes 630
Who sees weal in wanton woes!

அரசியல் முற்றிற்று

 

Mail Us Copyright 1998/2009 All Rights Reserved Home