Tamils - a Trans State Nation..

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."
-
Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home Whats New  Trans State Nation  One World Unfolding Consciousness Comments Search

Home > Tamil Language & Literature > Project Madurai >Index of  Etexts released by Project Madurai - Unicode & PDF > மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் "பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 23 (2670 - 2770)


 
திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 23 (2670 - 2770)
மதுரைத் திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி.

Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin
pirapantat tiraTTu - part 23 (verses 2670 -2770)
pUvALUrp patiRRuppattantAti


Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Dr. Thomas Malten of the Univ. of Koeln, Germany
for providing us with a photocopy of the work.Etext preparation and proof-reading: This etext was produced through Distributed Proof-reading approach. We thank the following persons in the preparation and proof-reading of the etext: .Karthikeyan, V.S. Kannan, Swaminathan Narayanan, V. Devarajan Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland. � Project Madurai, 1998-2007
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.கணபதிதுணை.
 

  விநாயகர்துதி.


   

  2670

  ஒத வினிய தமிழ்க்கூட லோங்கு ஞான சம்பந்தர்
  பாத யுகமே லொருபதிற்றுப் பத்தந் தாதித் தொடைசாத்தப்
  போத மலர்நா ரினிதுதவும் பொல்லா வினையிற் புக்குழலு
  மாத ரகஞ்சா ராவொருகோட் டாம்ப லடித்தா மரைமலரே.

  1

  நூல்.


   

  2671

  சீர்பூத்த திருமுகமுந்தேவிமுலைப்
         பால்பூத்த செய்ய வாயு,
  மேர்பூத்த வருள்பொழியு மிருவிழியும்
         பொற்றாள மேந்து கையும்,
  பேர்பூத்த தமிழ்க்கூடற் றிருஞான
         சம்பந்தப் பெருமான் செம்பொற்,
  றார்பூத்த சிறுதண்டைத் தாளுமுளத்
         துள்ளிவினை தள்ளி வாழ்வாம்.

  1

  2672

  வாழிநெடு வழுதிபுறக் கூனிமிர்த்த
         நினக்கரிதோ மாறாச் சன்ம,
  வாழியுழல் வேனகக்கூ னிமிர்ப்பதுதென்
         கூடலம ரமல வாழ்வே,
  வீழியித ழுமையளித்த வள்ளநிறை
         பரஞான வெள்ளமுண்டாய்,
  காழிவளர் மாமணியே கவுணியர்தங்
         கற்பகமே கலைவ லோயெ.

  2

  2673

  கலைபுகழா யிரமுகத்தெய் வதமந்தா கினியுடைய
          கடவுண் மற்றை,
  யலைபுனலாட் டவுமகிழு மதுபோற்றென்
          கூடலகத் தன்பர் வாழ்வே,
  விலையில்கவு ணியமணியே வேதாதி
          முழுதுடையவிமல நீயோ,
  தலையடையாச் சிறியேன்செய் புன்றுதிக்கு
          மகிழ்கூர்த றக்க தாமே.

  3

  2674

  தக்கபடி யன்றியிரும் படியிடந்து
          வரையுருட்டிச் சலதி மோது,
  மிக்கபுனற் பேர்யாற்றிற் பல்லோருங்
          கரையேறி விளங்கச்செய்தாய்,
  தொக்கசுவைத் தமிழ்க்கூடற் கவுணியக்கன்
          றேயொருவேன் றொடர்ந்து நாளும்,
  புக்கபவப் பேர்யாறுங் கரையேறச்
          செயினினக்குப் புகழன் றாமோ.

  4

  2675

  புகழ்பரவு தமிழ்மதுரைப் புகலிகா
          வலசலசப் பூந்தார்மார்ப,
  நிகழ்கருணைக் குரவமறை நிறைசெல்வ
          பரஞான நேய வாய,
  வகழ்வினைய ருளத்தமரு மமரசிறு
          சிலம்பொலிக்கு மம்பொற் றாள,
  திகழ்வினையி லமணரென வடியன்மல
          நினக்கெதிராய்ச் சிதைவ தென்றோ.

  5

  2676

  என்றுநிகர் மணிமாடக் கூடலிட
          மோவிணையி லெண்டோ ளம்மா,
  னன்றுதிரு வரத்துறையி லளித்தமணிச்
          சிவிகைகொலோ வருநோன் புற்று,
  நன்றுமிகு சிவபாத விருதயர்தந்
          திருத்தோளோ நாயே னுள்ள,
  மொன்றுதலி னீயுறைய மழவிளங்கன்
          றேமணியே யுவட்டாத் தேனே.

  6

  2677

  தேனார்க்கு மலர்த்தடத்து மோட்டெருமை
          பாயவெரீஇச்சினந்த வாளை,
  கானார்க்குங் கற்பகத்தின் கழுத்தொடிய
          மீப்பாயுங் கணிசூழ் கூடல்,
  வானார்க்கும் பெரும்புகழாய் வண்புகலிப்
          பெருந்தகையே மறையோர் பேறே,
  யானார்க்குங் குடியல்ல னினக்கடியேனுய்யுநெறி
          யருள்க வின்றே.

  7

  2678

  அருண்மிகுபொற் றில்லைமூ வாயிரருங்
          கணநாத ராக வாங்கே,
  தெருண்மிகுநன் னீலகண்டப் பாணருக்குக்
          காட்டியநீ தேமாஞ்சோலை,
  பொருண்மிகுவிண் ணுலகளக்கும்
          புகழ்க்கூடற் சம்பந்தாபுலவரேறே,
  வெருண்மிகுநா யேன்காண வொருநினைக்காட்
          டாதிருக்கும் விதமற் றென்னே.

  8

  2679

  என்னையிவன் றனையடிமை கொள்கென்பா
          னடியார்தாமில்லை யோவென்,
  றன்னையனை யாய்கூடற் சம்பந்தா
          நீநினையே லலகிலாச் செம்,
  பொன்னையுடை யாருளதன் வரவைவெறுத்
          தாருமெவர் புத்த ரானோர்,
  முன்னையடி யாராகக் கொண்டவனு நீயன்றி
          மொழியின் யாரே.

  9

  2680

  மொழியுமறை யாயிரமு மெண்ணிறந்த
          மறையோர்க்கு மொழிந்தா சங்கை,
  யொழிதரவைந் தெழுத்துமே யந்தியின்மந்
          திரமென்று முணர்த்தி நின்றாய்,
  பொழிநறவப் பூஞ்சோலைப் புகழ்க்கூடற்
          சம்பந்தா புகலடைந்தேன்,
  வழிதருமத் துணைவேண்டா வைந்தெழுத்தே
          யுணர்த்து கெனின் வருத்தமென்னே.

  10

  2681

  வேறு.
  வருந்துபொய்ப் பவஞ்ச வாழ்க்கையை
          மதித்துன் மலரடி யிணைமதி யாதே,
  யிருந்தஞர்ப் பிறந்தை யுற்றுழல் வேன்கொ
          லின்னமு மிடையறா வன்பி,
  னருந்தவர்க் கரசே யாலவா யமுதே
          யருட்கவு ணியர்குலக் கன்றே,
  திருந்துபல் லோர்க்குஞ் சிவகதிப்
          பரிசுசேர்தர நல்குதே சிகனே.

  11

  2682

  தேசினாற் பொலிநின் றிருமணத் தடைந்த
          செழுந்தவத் தவரொடும் விரைந்து,
  கூசிலா தடியே னடைந்திலே னடையிற்குலவுவா
          னவர்க்கெலா மரிய,
  வாசிலாப் பதப்பே றெளிதினி முன்னியாவதெ
          ன்னாவவென் செய்கேன்,
  மாசிலா மணியே மதுரைவாழ்தருவே
          வளர்கவு ணியர்குல விளக்கே.

  12

  2683

  குலவுநின் கருணை பெரியர்பா லன்றிக்
          குணமிலாச் சிறியனேன் பாலு,
  நிலவுறப் புகுதல் வழக்கருண் மதுரை
          நிறைதிரு ஞானசம் பந்தா,
  மலர்தலை யுலகில் வருபெரு வெள்ளம்
          வாரிவாய்ப் புகுவதே யன்றிப்,
  புலர்தரு முறவி யளையினு மோடிப்
          புகுதனீ யறிந்திலாய் கொல்லோ.

  13

  2684

  கொல்லையா னுகைக்குங் குழகனா
          ரிடப்பால்குடிகொளுங்கோதைமெல் லருப்பு,
  முல்லைநேர் நகையாண் முலைபொழி
          தீம்பான்முற்றுமுண் டாங்குமிழ்ந் தாங்கு,
  வல்லமா மறைநற் றமிழ்பொழிமதுரை
          வள்ளலே புகலிமா மணியே,
  யில்லையன் பென்பா லாயினும் புரத்த
          லிலகுநின் னருட்கியல் பன்றே.

  14

  2685

  இயறெரி புலவர் புகழுமோத் தூரி
          லேற்றுவன் பனையெலா மிலகி,
  மயலறு கதியிற் புகவருள் புரிந்தாய்
          மற்றவை செய்தவன் பென்னே,
  புயறவழ் குடுமி மாளிகை மதுரா
          புரியுறை முத்தமிழ் விரகா,
  வுயலுற வெனையு மங்ஙன நினைந்தாண்
          டுன்னடி யிருத்துத லழகே.

  15

  2686

  அழகிய மயிலை யத்தியைப் பூவை
          யரசுசெய் தனையுதவாமை,
  பழகிய பெண்ணை பலவுமின் குரும்பை
          பலகொளப் பாடினைபற்பல்,
  கழகமுற் றோங்கு மாலவா யமுதே
          கவுணியர் பெருங்குலவிளக்கே,
  மழவிளங் களிறே யென்மனந் திருத்தின்
          மற்றுமப் புகழொடொன் றாமே.

  16

  2687

  ஒன்றுவெங் காமம் வெகுளியுண் மயக்க
          மோங்குமும்மதமெனக் கொண்டு,
  கன்றுமென் மனமாங் களிறகல்
          பவஞ்சக்காடெலா முழிதரு மதனை,
  வென்றியா னடக்க வலியிலா
          மையினான்மேதகு கூடலென் றுரைக்குங்,
  குன்றில்வாழ் தெய்வக் குருபர சமயகோளரி
          சரணடைந் தனனே.

  17

  2688

  அடையல ரஞ்சுஞ் சூற்படைச் சொக்க
          ரங்கயற் கண்ணியோ டமர்ந்த,
  நடைகெழு கூட னன்மறைக் கொழுந்தே
          நண்ணினர்க் கெய்ப்பினில் வைப்பே,
  யிடையறா வன்பி னெண்ணிலார்
          குழுமியேத்துநின் சந்நிதா னத்திற்,
  கடையனேன் புரியன் பறுதுதி நாணங்கழித்தெதி
          ரடையவும் பெறுமே.

  18

  2689

  பெறலருஞ் செல்வ நின்னடி யேத்தும்
          பெருமையேயென்பது தெரிந்துந்,
  திறல்கொண்முற் றவமில் லாமையால்
          வருந்தித்திகைத்திடு நெஞ்சமென் செய்கே,
  னறவருள் விளக்கே யாலவாயமுதே
          யற்புதக் கற்பகக் கனியே,
  புறவவண் களிறே போற்றுவார்பொன்னே
          பொங்குபே ரருட்பெருங் கடலே.

  19

  2690

  கடல்விளிம் புடுத்த கண்ணகன் புவியிற்
          கழிதரு பொய்யெனு மெய்யை,
  யடன்மிக யானென் றவாய்வினைச்
          சிமிழ்ப்புண்டவத்தைக டொறும்புகு மடியே,
  னுடலபி மான முதலிய வெறுத்துன்
          னொண்சிலம் படியடை குவனோ,
  மடல்விரி கமல வாவிசூழ் மதுரை
          மாநகர்க் கவுணியக் கன்றே.

  20

  2691

  வேறு.
  கன்றி யொருவே னிவண்வருந்தக் கடவ
          னோவங் கயற்கண்ணி,
  யொன்றிமகிழு மொருமுதல்வ னுறைதென்
          கூடற் சம்பந்தா,
  துன்றி வருத்து குளிர்க்கஞ்சித் தொண்டர்
          குழுமி முறையிடுமு,
  னன்றி யுகவு நீலகண்ட நவின்று
          தீர்த்த நல்லோயே.

  21

  2692

  நல்லாய் கூடற் சம்பந்தா நல்லார்
         போல நமைத்தொழநீ
  கல்லாயென்று கைவிட்டாற் கடையே
         னுய்யு நெறியுளதோ,
  செல்லாமழைபெய் யாதொழியிற்
         றிரைசூழ் புவிக்குய் வகையுண்டோ,
  வல்லா யுறவென் றூழுதய மாகா
         விடிற்கண் ணறிவதெவன்.

  22

  2693

  அறிவ தறியும் வகையுணர்த்தி
         யால வாயி னகத்தொருநீ
  செறிய வுறைத லாற்புகலித் தேவர்
         வடியர் சிறந்துய்ந்தார்,
  வெறியனாயி னேனொருவேன்
         வெய்யோ னுதயத் தெவர்விழியுங்,
  குறிகொளொளியே யடைமவிருள்
         கூகை விழிக ளடைவனபோல்.

  23

  2694

  அடைய வினிமை யருளுநின்பொன்
         னடிக ளடைந்தேனதற்கேற்ப,
  விடைய றாத வன்பில்லே
         னெனினுங் கூடற் சம்பந்தா,
  தடையி லடியா னினக்கென்றே
         சாற்றா நிற்ப ரெனையுலகர்,
  மிடைசில் லுறுப்பி லார்தமையு
         மக்க ளென்றே விளம்புதல்போல்.

  24

  2695

  விள்ளுங் கருணைப் பெருந்தகையே
         விண்டாழ் பொழில்சூழ் வியன்மதுரை,
  யுள்ளு மடியே னுள்ளுமுறை
         யொருவா பெருமுத் தமிழ்விரகா,
  தள்ளு மமணர் குலகாலா
         தண்டைத் தாளா தனிமுதலே,
  துள்ளுங் கயல்சேர் வயற்புகலித்
         தோன்றா லென்முன் றோன்றாயே.

  25

  2696

  தோன்றாய் விழிமுன் மனமாசுந்
         துடையா யென்னோவருந்திமன,
  மான்றா யென்றும் வாய்மலராய்
         மன்னன் றென்னன்மதுரைவளர்,
  சான்றாய் பெருமா னிடப்பாகத்
         தையன் முலைப்பாலுண்டனே,
  கான்றாய் போலின் றமிழ்பொழிந்த
         கருணாநிதியே யிதுதகவோ.

  26

  2697

  தகவே யென்றுன் சரண்புகுந்தேன்
         றள்ளி விடநீ வல்லாயோ,
  நகவே திரிவா னடியார்போ னடிக்குங்
         கள்வ னிவனம்பாற்,
  புகவே தகானென் றுளத்தெண்ணல்
         புகழ்த்தென் கூடற் புகலியாய்
  மிகவே யலைசெய் வாரிதியுள்
         விரைந்தங் கணநீ ரும்புகுமால்.

  27

  2698

  புகுமே பிறந்தை யென்பாலும்
         போமே பொறியின் வாய்மனமு,
  நகுமே சகமு மெனை நோக்கி
         நண்ணு மேயுண் மயக்கமுநீ,
  தகுமே யென்று தடுத்தாளிற்
         சம்பந் தாதோ மொருமூன்றுஞ்,
  செகுமே லவர்க டொழுங்கூடற்
         றேவா குரவர் சிகாமணியே.

  28

  2699

  மணியே யனையாய் திருப்புகலி
         மறையோர் பேறே மதுரைநகர்க்,
  கணியே தோர் பலரையுநீ யடிமை
         கொண்டா யதற்காகத்
  தணியே முனிவென் றுனைவெறுக்கத்
         தக்கார் சிலரு மிருந்தாரோ,
  துணியே யெனையு மடிமைகொளத்
         துணிந்தால் வெறுப்பரெவரையா.

  29

  2700

  ஐய வயனா னெடுமாலா லளந்து
         காணாப்பரம் பொருளைத்
  துய்ய வொருகை விரலாலே
         சுட்டிக் காட்டுஞ் சம்பந்தா
  வைய மதிக்குந் தென்கூடன்
         மணியே வயங்கு பொற்றாளக்
  கைய வுன்னை யெனக்கறியக்
         காட்டி லதுவே போதுமால்.

  30

  2701

  வேறு
  போது செறி பிரமபுரப் பொய்கையதன் கரையிடத்துத்
  தாது செறி மலர்ச்சோலைத் தண்கூடற் சம்பந்தர்
  யாதுரைசெய் கேன்ஞான வமுதுண்ட நாளமண
  ரோதுகொடுங் கடியவிட முண்டார்போன் றுலைந்தனரே.

  31

  2702

  உலையாத புகழ்க்கூட லுவமையின்முத் தமிழ்விரகர்
  கலையாரு மதியனைய காமர்மணிச் சிவிகைமிசை
  யிலையார்தண் பொழிலுலக மேத்தவே றியஞான்று
  கொலையாரு மனத்தமணர் கூர்ங்கழுவே றினரொத்தார்.

  32

  2703

  ஒத்தபுக ழாலவா யுறையுமறைக் கவுணியனார்
  சித்தமகிழ் திருமுனெழு திருச்சின்னப் பெருக்கோசை
  வித்தகமி லமணருக்கு வெங்கூற்றி னோசைகொலோ
  குத்திரவம் மறலிகடாக் குரலோசை யோவறியேம்.

  33

  2704

  அறிவுருவ னாலவா யாண்டகைமுத் தமிழாளி
  செறிநிழல்செய் மணிமுத்தின் சிவிகைகுடை செழும்பந்தர்
  பறிதலைய ரூற்றைவாய்ப் பதகர்முதற் பரசமய
  வறியவருக்கு வேனில்வெயில் வயங்குதலொத் திருக்குமால்.

  34

  2705

  இருக்குமுத லோதாம லெளிதுணர்ந்த கவுணியர்கோன்
  குருக்கிளர்சண் பையினின்றுங் கூடலடைந் திருந்தவுடன்
  றருக்கமிகப் பேசிமயிர் தலைபறித்திட் டுழலமணக்
  குருக்கள்புவி நின்றுகழுக் கூடலடைந் திருந்தனரே

  35

  2706

  இருந்தவர்க ளேத்தெடுக்கு மெம்மிறைமுத் தமிழாளி
  யருந்தமிழ்நா வலருறையு மாலவா யமரண்ணல்
  ‍பொருந்துதிரு மறைக்காட்டிற் புகல்சதுர மறைப்பாடல்
  வருந்துமனப் பரசமயர் வாயடைத்த பாட்டன்றோ.

  36

  2707

  பாட்டுவரிச் சுரும்புளரும் பைம்பொழிலிற் பசுமயிலிற்
  கோட்டுமுலை யார்பயிறென் கூடன்மறைக் குலக்குருளை
  வாட்டுவினை கடிமயிலை மட்டிட்ட வெனப்புகல்பா
  வூட்டுபுகழ்ப் பெருஞ்சைவர்க் குயிர்கொடுத்த பாவன்றோ.

  37

  2708

  அன்றுகனி ‍வொடுபோக மார்த்தபூண் முலையாண்மற்
  றென்றுகவு ணியாமதுரைக் கிறைவாரு ளியபதிக
  நன்றுசெறி நெறியொருவா நல்லறிவி னோர்முகங்கட்
  கொன்றுபொலி வுறுத்தியதே லுவமையதற் குளதாமோ.

  38

  2709

  உளரளிவண் பொழின்மதுரை யொப்பிலா மணிபுகலிப்
  பளகில்கவு ணியக்கன்று பாலறா வாய்க்குருளை
  வளமலிபா சுரமொன்றே வான்சைவ மீடேற
  வளவிலமண் கழுவேற வாற்றெதிரே றியதம்மா

  39

  2710

  மாமேவு திருவால வாய்ஞான சம்பந்தர்
  பூமேவு திருக்காத்தாற் புரிந்தளித்த திருநீறு
  கோமேவு வுழுதியுடல் குளிர்தரச்செய் தாங்கிருந்த
  தீமேவு தொழிலமணர் சிந்தையில்வெப் புறுத்தியதே.

  40

  2711

  வேறு
  தேவர் தானவர் சித்தர்வித் தியாதரர்
         திசைபுரப் பவர்மற்றும்
  யாவருள்ளவ ரவரெலாம் வந்துவந்
         தடியிணை தொழமேவு
  மூவா தம்பிரா னாலவா யினிதமர்
         முத்தமிழ் விரகாயான்
  பாவரோடுற வுறறுழ வாதுநின்
         பதத்துற வுறவுன்னே.

  41

  2712

  உன்னு வார்பிறப் பொழித்திடு
         மொருவனை யுத்தமர்பெருமானைப்,
  பன்னு வார்க்கினிப் பானைமெய்ஞ்
          ஞானவின் பாலறாவாயானை,
  மன்னு வார்பொழின மதுரையா
         சிரியனை வழிபடா தவரெல்லாந்,
  றுன்னு வார்பிறப் பொழிவரோ
         வொழிவார் தொழுதவத்தவரேனும்.

  42

  2713

  தவரெனப்படு வார்களு மும்மலத்
         தடையறு சிவஞானத்,
  தவரெனப்படு வார்களு மிருவளி
         யடைத்தொரு வழிநிற்பா,
  ரிவரெனப்படு வார்களுஞ் சிவகதிக்
         கெதுவழி யென்றோயாய்,
  பவரெனப்படு வார்களு மதுரைச்சம்
         பந்தன்மெய் யடியாரே.

  43

  2714

  அடியா செல்வமே யாலவாய்
         முத்தமி ழாளிகேண் மதிபொல்லாக,
  கொடிய நாயினேன் விண்ணப்ப
         மொன்றுவான் குளிர்மதி நதிசூடு,
  முடிய னையநிற கெனையனெற
         கனையைநீ முடிவினமறறவற்***,
  நெடிய சீர்புனை யெனையனமற்
         றனையனோ நினக்கியானலலேனே.

  44

  2715

  அல்லை நேர்களத் தண்ணறன்
         றிருவடிக் கருகரா யனைவோருந்,
  தொல்லை மாவினைத் தொடரோழிந்
         தானந்தந் துயத்திடவருள்கூர்ந்து,
  வில்லை வீசுபஞ் சாக்கர மோதிய
         வித்தக வியன்கூட,
  னல்லை நீயடி யேற்குமவ் வாறரு
         ணலகிடி னுயவேனே.

  45

  2716

  உய்ய லாம்வகை யொன்றுகண் டேனஃ
         துண்மையேயின்தோமன்,
  வைய வாழ்வடை மயங்கியே யுழிதரு
         மாந்தாகாண் மடைநண்ணான்
  ... .... .... ...
         சம்பந்தன்,
  .... ..... .... .....
         தொழும்புபூண்றேறானே.

  46

  2717

  உறவும் வேனினண் பகலழ லிடைப்புகுந்
          துணங்குதலுணாநீத்தே,
  யறவும் வாடுதன் மூச்சவித் திருத்தல்கா
          லாதிதுய்த்தலுமோவ,
  லிறவு நேருமென் றிடக்குகை வனம்புகல்
          யாவுநீத்திடும்வம்மின்,
  புறவ நாயகன் கூடல்வாழ் புண்ணியன்
          பொன்னடி யடைவீரே.

  47

  2718

  அடையு நற்பசு விருக்கயான் கற்பசு
          வடைந்தனென் கறந்தெய்த்தே,
  னடைகொ ளாலவா யிடையமர் தருபர
          ஞானபோனகக்கன்றே,
  குடையும் யானமும் பந்தரு முத்தமாக்
          கொண்டமுத்தேபொன்னே,
  மிடையு மும்மல மகன்றருள் பெறும்வகை
          மெய்யருள் புரிவாயே.

  48

  2719

  வாய்ந்த செம்பொனாற் செய்கொழுக்
          கொண்டியான் வரகினுக் குழலுற்றே,
  னேய்ந்த தீஞ்சுவைக் கனியொரீஇக்
          காய்கவர்ந்தென்றுமுண் பவன்போன்றே,
  னாய்ந்த நாவலர் புகழ்மது ராபுரியண்ணலே
          யடல்கொண்டு,
  காய்ந்த காமத்தர் கருதிடுங் கவுணியர்
          காவலா வருள்வாயே.

  49

  2720

  அருந்து தற்கமை பாலைவிட் டருந்தினே
          னமைதராப் புளிங்காடி,
  பொருந்து கங்கையா டப்புகுந் தள்ளலைப்
          பூசிடு பவன்போன்றேன்,
  றிருந்து மாலவாய்த் தெள்ளமு தேவர
          சிரபுரத் தவரேறே,
  மருந்து நேருன தருண்மொழி பெற்றியான்
          மலமறுத் துயலென்றே.

  50

  2721

  வேறு.
  என்றவ றனைத்து மெண்ணா தின்னருள் புரிய வேண்டு
  நின்றசீர் நெடிய மாற னிலவுநன் னெறிக்க ணேவந்
  தொன்றமுன் றடுத்தாட் கொண்டா யுவமைதீர் புகலி வாழ்வே
  வென்றசீ ருடையாய் கூடல் விளக்கமே மெய்மமை யானே.

  51

  2722

  யானென தெனுங்கோண் ஞான வழல்கொடு நிமிர்க்க வல்லான்
  ஞானசம் பந்த னன்றி நாடின்மற றகிலத் தியாவ
  ரீனமி லறவொர் சூழு மிருந்தமிழ்க் கூடல் சார்ந்து
  மானமா ரனையா வள்ளன் மலரடி வணங்கு வீரே.

  52

  2723

  வணங்குவா ருள்கு வார்வாய் வாழ்த்துவார் வழுத்து வாரோ
  டிணங்குவார் நின்பொற் பாத மெய்துவா னெண்ணி யன்பர்
  குணங்குலாந் துவாத சாந்தக் கூடனமே வியசம் பந்தா
  விணங்குறாப் பவஞ்ச வாழ்க்கை யேட்டையே னென்செய் கேனே.

  53

  2724

  செயம்மலி துவாத சாந்தத் திருநக ரொருசம் பந்தா
  ..... .... .... .... ....
  மெய்யம்மலி செல்வ ரின்பம் விழைத்தனர் புகுநின் றாளிய
  பொயம்மலி யேழை வாழ்க்கைப் புன்மையென புகலொ ணாதோ.

  54

  2725

  ஒண்ணுத லுமையாள் கொங்கை யூறிய பரமெய்ஞ் ஞானங்
  கண்ணுத லருளா லுண்ட கவுணியர் காளாய் மேலோ
  ரெண்ணுதல் செய்யுங் கூட லுடையநீ யென்னோ டூடல்
  பண்ணுத றகாதுன் றீராப் பரவருட் பெருமை நோக்கின்.

  55

  2726

  நோக்குயர் கூடல் வாழ்வே நோன்மைசா லருட்சம் பந்தா
  தேக்குசீர் வீரட் டானச் சிவபிரா னாடல் கண்டா
  யாக்கிய புகழின் மேலா மையநின் சித்த மென்றன்
  பாக்கிய மலர ருட்கட் பார்வைக்கே பார்வை வைத்தேன்.

  56

  2727

  வையகத் தன்பு பூண்டார் குற்றமு மற்றஃ தில்லார்
  செய்யநற் குணமு முள்ளஞ் செறித்திடாக் கருணை வாழ்வே
  பொய்யகன் மதுரை மூதுர்ப் புகலியாய் நின்றா ளன்றி
  வெய்யவேழ் பிறவி யென்னும் வீரைக்கோர் மதலை யின்றே.

  57

  2728

  இன்றடம் பொழில்சூழ் கூட லெழிற்கவு ணியர்தங் கன்றே
  யொன்றவைந் தெழுத்தி னுள்ளே யோதுமுப் பொருளுந்தேற
  நன்றடி யவர்க்கு ணர்த்தி நலமுறுத் திடுதல் போலெற்
  கென்றருள் புரிவை யென்றே யிருந்தன னெதிர்பார்த் தம்மா.

  58

  2729

  அம்மைபா லுண்ட ஞான வருட்பெருங் குருளை கூட
  லெம்மையா ளுடைய தெய்வ மிலகரு ணோக்கஞ் செய்ய
  நம்மையாய் புரிந்த பாச நசித்திடு நம்பு நெஞ்சே
  வெம்மையார் கதிரோன் றோன்ற வீடிடா விருளு முண்டோ.

  59

  2730

  உண்டுடுத் துழல்வேன் றெய்வ முண்டெனு முறுதி நெஞ்சுட்
  கொண்டுசற் றறியேன் காமக் கொள்கல னாகி நிற்பேன்
  றொண்டுபட் டுன்றா ளேத்தத் துணிவனோ கணித மில்லா
  வண்டுதுற் றியபூஞ் சோலை மதுரைமா ஞான வாழ்வே.

  60

  2731

  வேறு.
  வாழு மாறுளத் தெண்ணினன் மற்றது மருவத்
  தாழு மாறுனைத் தாழ்ந்தில னாகிலென் றவறே
  சூழு மாதவிச் சோலையின் மலர்தொறுந் தும்பி
  வீழு மாலவாய் மேவிய சிரபுர வேந்தே.

  61

  2732

  வேந்த ராகிலென் முப்பகையறுத்தற விளங்குஞ்
  சாந்த ராகிலென் றக்கவ ராகிலென் றவஞ்செய்
  மாந்த ராகிலென் மதுரையிற் கவுணியன் மலர்த்தா
  ளேந்த வாய்ந்தநெஞ் சுடையரே சிறந்தவ ரென்றும்.

  62

  2733

  என்று நேர்மணி மாளிகைக் கூடல்வா ழிறையை
  யன்று ஞானபோ னகமினி துண்டவா ரமுதைக்
  கன்று சூழ்வினை களைந்தடி யார்க்கருள் கனியை
  நன்று கண்டுதோத் திரஞ்செயார் நாவென்ன நாவே.

  63

  2734

  நாவ லோர்புகழ் ஞானசம் பந்தனை நல்லோ
  ராவ லோடணை யாலவா யிருந்தரு ளமுதைத்
  தேவ லோகமே யெனச்சொலுஞ் சிரபுரச் செல்வர்
  காவ லோனைநேர் கண்டிடார் கண்ணென்ன கண்ணே.

  64

  2735

  கண்ண கன்புவி தொழுதெழ வாலவாய் கலந்தே
  யெண்ண வம்புரி யமணரைக் கழுவில்வைத் தியார்க்கும்
  வண்ண நீறளித் திருந்தருண் ஞானமா மணியின்
  றிண்ண வண்புகழ் கேட்டிடார் செவியென்ன செவியே.

  65

  2736

  செவிய வாவுமின் றமிழ்பொழி செய்யவாய்த் தேனைப்
  புவியு ளோர்புகழ் மதுரைமா நகருறை பொன்னைச்
  சவிவி ராங்கவு ணியர்குல மணியைவெண் டாளக்
  கவிகை யாளியை யருச்சியார் கையென்ன கையே.

  66

  2737

  ஏல வார்குழ லுமையருண் ஞானமுண் டெழுந்து
  சால வெங்கணும் பொழிதமிழ்க் கொண்டலைத் தாவாச்
  சீல மாதவ ராலவாய் மேவிய கேவைத்
  தால மேலுற வணங்கிடார் தலையென்ன தலையே.

  67

  2738

  தலைமை வைதிக மெய்தவுந் தெய்வமாச் சைவ
  நிலைமை யெய்தவு ஞானவா ரமுதுண்ட நிதியை
  யிலைகு லாம்பொழில் சூழ்மது ராபுரி யிறையைக்
  கலைவ லாளனைச் சூழ்தரார் காலென்ன காலே.

  68

  2739

  காலி னார்பொழிற் கனியுதிர் தரவெழுங் கடுப்பிற்
  சேலி னார்வயற் றிருமது ராபுரித் தேவைச்
  சாலி னார்மறைக் கவுணியன் றனைத்தொழச் சாரா
  மாலி னாருடைப் பிறப்பையெப் பிறப்பென வகுக்கேன்.

  69

  2740

  வகைசெய் மூலமா விலக்கிய மாகவு மறையிற்
  றகைசெய் பல்பொருண் முற்றவுந் தமிழ்பொழி தருவை
  முகைசெய் வான்பொழி லாலவாய் மேவிய முதலைத்
  தொகைசெ யுந்துதி சொற்றனன் சிறந்ததென் றுணிவே.

  70

  2741

  வேறு.
  துணியு மாறொன்று சொல்லுவன் யார்க்கும்வான்
  பணியுங் கூடற்சம் பந்த னடிதொழிற்
  றணியும் வெவ்வினை சார்த லறும்பவ
  மணியு மொன்றியொன் றாக்கதி யாருமே.

  71

  2742

  யாரு மேத்து மியன்மது ராபுரிச்
  சீருந் தேசுந் திருந்துசம் பந்தர்தா
  மூரும் யானமுன் றாங்கின ரொண்பதந்
  தேரு நீரிலென் சிந்தையுந் தாங்குமே.

  72

  2743

  தாங்கு பேரருட் சம்பந்தன் கூடலா
  னோங்கு மாமுறை யோதி யெழுதினோ
  ரேங்கு வேனுக் கெழுவகைச் சன்மமுந்
  தேங்கு மாறெழு தாவகை தீர்ப்பரே.

  73

  2744

  தீரன் ஞான சிகாமணி பூந்தரா
  யூரன் கூட லொருக்கன் றிருமுன
  ரார வொண்டிருச் சின்னம தூதுவார்
  வீர மல்கென் வினையையு மூதுவார்.

  74

  2745

  வாரு மன்பினர் வாழ்த்தும் பகலியார்
  தேருங் கூடற் றிகழ்கரு பிள்ளையார்க்
  கோரு மன்பின் விருந்தமு தூட்டினா
  ராரு மெற்கரு ளாரமு தூட்டுவார்.

  75

  2746

  ஊட்டி யன்புயிர்க் கோரெழு சன்மமும்
  வீட்டி யாளும் விரகர்சம் பந்தர்க்கு
  நாட்டின் மிக்கநல் லாலவா யீதென்று
  காட்டி னாரெற் கருங்கதி காட்டுவார்.

  76

  2747

  வார மிக்க மதுரையிற் சம்பந்தர்
  சேர வாற்றியெண் ணாயிரந் தீக்கழு
  வார வஞ்ச வமணருக் கூன்றினார்
  பார வாங்கதிப் பாடெனை யூன்றுவார்.

  77

  2748

  ஊன்ற வுள்ளத்தி னுள்ள பொருளெலா
  மீன்ற மாதொடு மின்றமிழ்க் கூடல்வா
  ழான்ற சம்பந்தர்க் காக வொதுக்கினார்
  மான்ற வென்னை மலநின் றொதுக்குவார்

  78

  2749

  குவல யம்புகழ் கோமது ராபுரித்
  தவல ரும்புகழ்ச் சம்பந்தப் பிள்ளையா
  ருவமை தீரடித் தொண்டருக் கொல்லையே
  கவலி றொண்டுசெய் வார்கன வானரே.

  79

  2750

  வான வாழ்வு மதிப்பரி தாஞ்சிவ
  மோன வாழ்வெனு முத்தியு நல்குமிக்
  கான கூடன்மெய் யாறு முகத்திரு
  ஞான சம்பந்தர் நாண்மலர்ப் பாதமே.

  80

  2751

  வேறு.
  பாதக மும்மல பந்தத் தாலுறு
  நோதக வொழிதர நூலு ணர்ச்சிசான்
  மேதக வோர்குழு மேவு மாலவாய்ப்
  போதகன் கவுணியன் புகழ்வி ரும்புவாம்.

  81

  2752

  விரும்பிடப் படுவது மெய்ம்மை யாவதுங்
  கரும்பினு மினிப்பதுங் கவலை தீர்ப்பதுஞ்
  சுரும்புளர் நறுமலர்ச் சோலை யாலவா
  யிரும்புகழ்ப் பிள்ளையா ரிணையில் சீர்த்தியே.

  82

  2753

  சீர்மலி யாலவாய் திகழும் வானகம்
  பேர்மலி கவுணியப் பிள்ளை யார்மதி
  யார்மலி யவர்புக ழம்ம திக்கதிர்
  நார்மலி யடியவர் சகோர நாளுமே.

  83

  2754

  நாள்பல கண்டதென் மதுரை நற்றட
  நீள்பல விதழ்மலர் நிலவு சம்பந்த
  ராள்பல சீர்த்தியவ் வலரி லூறுதேன்
  றாள்பல வளிக்குலந் ததைந்த வன்பரே.

  84

  2755

  அன்பமை யாலவா யவிரு மோர்சிலம்
  பின்பமை சம்பந்த ரினிய நீர்முகின்
  மன்பெருங் கருணையம் மங்குல் பெய்யுநீர்
  துன்பமி லடியவர் சூழு மாமயில்.

  85

  2756

  மயலகல் கூடல்லாள் வழங்கு வானக
  முயல்புரி கவுணிய ரோங்கு கற்பகஞ்
  செயன்மிகு பொருட்கொடை திருவ ருட்கொடை
  யயல்விரா வடியவ ரளவில் வானவர்.

  86

  2757

  வானமும் புகழ்திரு மதுரை பாற்கடல்
  ஞானசம் பந்தனார் நயக்கு நல்லமு
  தூனமில் சைவர்க ளுவந்த வானவர்
  தீனவெவ் வமணரே திதிதன் மைந்தர்கள்.

  87

  2758

  மைந்துசே ருதயமால் வரைதென் னாலவாய்
  நந்துசீர் மழகதிர் ஞான சம்பந்தர்
  முந்துபு முகமலர் முளரி சைவரே
  சிந்திரு ளறிவிலா வமணர் தேரரே.

  88

  2759

  தேருமின் கவுணியர் செய்ய சீரினி
  தோருமி னவர்கனிந் துரைத்த மாமறை
  சாருமி னாலவாய் சார்ந்து தாழ்வற
  வாருமி னருங்கதி யகிலத் தியாருமே.

  89

  2760

  மேவுதென் னாலவாய் விரும்பு புண்ணியன்
  மூவுல கும்புகழ் முதல்வன் சம்பந்தன்
  பூவுயர் பொன்னடி போற்று வார்மல
  நோவுதீர்ந் துய்வது நுவல வேண்டுமோ.

  90

  2761

  வேறு.
  வேண்டாமை வேண்டேன் விழைந்தே திரிந்தேன்
  பூண்டார் நினக்கன்பு பொய்ப்பாச மற்றா
  ராண்டா தரிப்பா யருட்கூடன் மேய
  தூண்டா விளக்கே தொழுஞ்சண்பை யானே.

  91

  2762

  யானேது செய்கேனென் மனமெங்கு மோடுங்
  கோனே தடுத்தாட் கொளிற்பொய்ய னுய்வேன்
  றேனே கரும்பே திருக்கூடல் வாழம்
  மானே பெருஞ்சண்பை வள்ளற்பி ரானே.

  92

  2763

  பிரான்வேறும் வேண்டேன் பிதற்றித் திரிந்தே
  னிராதார னாகாம னீயாண்டு கொள்வாய்
  குராவாச மென்சோலை கொள்கூடன் மேவும்
  பராஞான சம்பந்த பண்பாளர் பேறே.

  93

  2764

  பேறே துதிப்பார் பெருஞ்சண்பை யாள
  ரேறே தமிழ்க்கூட லின்பப் பிரானே
  மாறே படும்புன் மனத்தேன் மதித்துன்
  னாறே யடைந்துய்வ தறிகின்றி லேனே.

  94

  2765

  ஏமங் குறித்தே யிருந்தே னதற்குன்
  னாமங் குறித்தோத நாவைத் திருப்பேன்
  பூமங்கை மேவும் புகழ்க்கூடல் வைப்பே
  காமங்கை யாருட்பு காச்சண்பை வாழ்வே.

  95

  2766

  வாழ்வான திருண்மாய மென்றெண்ண மாட்டேன்
  றாழ்வான தேகொண்டு தடுமாறு கின்றேன்
  சூழ்வான ரேத்தித் தொழுங்கூடல் வாழ்வே
  யாழ்வாரி சூழ்காழி யாள்வார்க டேவே.

  96

  2767

  தேவே கரும்பே தெவிட்டா ததேனே
  கோவே திருக்கூடல் குடிகொண்ட பொன்னே
  மாவேரி யொண்டா மரைத்தொங்கன் மார்பா
  நீவேறு செய்தென்னை நீக்காம லாளே.

  97

  2768

  ஆளா னவர்க்கே யருட்டே சுறுத்துந்
  தோளாத முத்தே தொழுங்கூடல் வைப்பே
  நீளாத ரத்தியாரு நின்றேத்து காழிக்
  காளா யெனைக்கா கருப்பால் கடிந்தே.

  98

  2769

  கடிமா மலர்ச்சோலை ககனந் துழாவும்
  படிமே லெழுந்தண் பழங்கூடல் வைப்பே
  கொடிமாட மிகுவெங் குருக்கொண்ட லேநின்
  னடிமா மலர்க்கென்னை யான்செய்த பிழையே.

  99

  2770

  பிழையாது செயினும் பிறக்கா தகற்று
  மழையா ரருட்பெருமை வாழ்கவளர் கூடற்
  றழையாறு முகஞான சம்பந்த குரவன்
  விழையாறு நனிவாழ்க மிகவாழ்க சீரே.

  100


  மதுரைத்திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி முற்றிற்று
   

 

 

 

Mail Us Copyright 1998/2009 All Rights Reserved Home