Tamils - a Trans State Nation..

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."
-
Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home Whats New  Trans State Nation  One World Unfolding Consciousness Comments Search
Home > Tamil National ForumSelected Writings - Sanmugam Sabesan > Nghu;j;Njtijapd; Njit

Selected Writings by Sanmugam Sabesan

[you may need to download & install the Bamini font from here]

Nghu;j;Njtijapd; Njit

10 May 2004


[dhjpgjp re;jpupf;fh mk;ikahUk; mtUila Gjpa murpd; ntsptptfhu mikr;rUkhd jpU yf;\;kd; fjpu;fhku; mth;fSk; rkhjhdg; Ngr;Rthu;j;ijfis kPz;Lk; Muk;gpg;gjw;F kpfTk; Kk;Kukhf nraw;gl;L tUtJ Nghd;w Njhw;wj;ij ntspf;fhl;b tUtij ehk; fhzf;$bajhf cs;sJ. ~Nghu;%yk; rkhjhdk;| vd;W kpfg; ghupa fLikahd Aj;jq;fis jkpopdj;jpd; kPJ elhj;jpa re;jpupf;fh mk;ikahu;> ,d;W jkpopdj;NjhL rkhjhdg; Ngr;Rthu;j;ijfis Muk;gpf;fg; Nghtjhfr; nrhy;yp tUfpd;whh;.

rkhjhdg; Ngr;Rthu;j;ijfs; kPz;Lk; Muk;gpf;fg;gl cs;sJ> vd;w jfty; Vq;fpf; fplf;Fk; neQ;rq;fSf;F MWjy; mspf;ff;$bajhfNt cs;sJ. Mdhy; rkhjhdg; Ngr;R thu;j;ijfs; Clhd jPu;T fz;$lhff; fpl;Lkh my;yJ fhdy; ePuhff; fhzhkNy Ngha;tpLkh vd;w Iag;ghLfSf;F ,e;j Ntisapy; njspT fhz Ntz;baJk; mtrpakhfpd;wJ. ,e;jj; njspTf;fhd Njliy ehk; Muk;gpf;fhtpl;lhy;;> jkpodj;jpd; tpNuhj JNuhf rf;jpfspd; Vkhw;W tpj;ijfSf;F vk;ik ehNk fhT nfhLf;f Ntz;ba fhyk; tpiutpNyNa ek;ikj; Njb te;Jtplf;$ba mghaKk; cs;sJ. ,g;gbahd fsj;jpy; epd;Wnfhz;L ,e;jg; Gjpa murpd; Nghf;fpidj; ju;f;fpf;f tpiofpd;Nwhk;. ~~rkhjhdg; Ngr;Rthu;jijfisf; cldbahf Muk;gpf;f cs;Nshk;|| - vd;W rpwpyq;fhtpd; jw;Nghja muR njuptpj;jpUg;gJ vy;NyhuhYk; tuNtw;fg;gl Ntz;ba tplak; vd;gjpy; IankJtpy;iy. Mdhy; rpwpyq;fh murpd; cz;ikahd xOf;fk; rkhjhdj; jPu;T my;y vd;why;> mijtpl ~~Nghu;%yk; rkhjhdk;" - vd;w ntspg;gilahd mtu;fSila gioa Nfh\Nk NkyhdJ vd;gNj vk;Kila jho;ikahd mgpg;gpuhakhFk;. re;jpupf;fh mk;ikahupdJk; mtuJ murhq;fj;jpdJk; kPJk; ehk; ek;gpf;if ,og;gjw;Fj; ju;f;f uPjpahfTk; rupj;jpu uPjpahfTk; gy fhuzq;fs; cz;L.

fle;j fhyj;jpy; ele;j rpy tplaq;fis ,t; Ntisapy; kPl;bg; ghu;g;gJ nghUj;jkhdjhf ,Uf;Fk;.

kpfr; rupahf xd;gJ khjq;fSf;F Kd;G mjhtJ 2003k; Mz;L xf];l; khjk; 14k; jpfjpad;W ,e;jpahtpd; GJnly;ypapy;> jpU yf;\;kd; fjpu;fhku; mtu;fs; rpy fUj;Jf;fis ntspapl;bUe;jhu;. fjpu;fhku; mtu;fsps; fUj;Jf;fSf;F kpf Kf;fpaj;Jtk; nfhLj;J ~,e;J| gj;jpupf;if nra;jp ntspapl;bUe;jJ. mj;Jld; fjpu;fhku; mtu;fs; ,e;Jg; gj;jpupf;iff;F rpwg;Gg; Ngl;b xd;iwAk; nfhLj;jpUe;jhu;. md;W ~,e;J| gj;jpupiff;F mjhtJ xd;gJ khjq;fSf;F Kd;G - yf;\;kd; fjpu;fhku; mtu;fs; nrhd;d fUj;JfSf;Fk; ,g;NghJ - mjhtJ xd;gJ khjq;fSf;Fg; gpd;G - mtu; nrhy;fpd;w fUj;JfSf;Fk; ,ilapy; cs;s Kuz;ghl;il ehk; Rl;bf;fhl;l tpiofpd;Nwhk;.

md;iwa fhy fl;ljpy; - mjhtJ xd;gJ khjq;fSf;F Kd;G - md;iwa gpujku; uzpy; tpf;fpukrpq;f njuptpj;jpUe;j jw;fhypf epu;thf rigj; jpl;lj;ij Vw;W nfhs;s KbahJ vd;W $wpa fjpu;fhku;> mjid Vw;Wf;f nfhz;lhy; mJ tpLjiyg; Gypfis mq;fPfupg;gjhf MfptpLk; - vd;Wk; fUj;J ntspapl;bUe;jhu;. Mdhy; ,d;Nwh uzpy; tpf;fpukrpq;ftpd; jw;fhypf epu;thfr; rigj; jpl;lj;ijtpl gd;klq;F NkyhdJk; ngupjhdJkhd tpLjiyg; Gypfspd; ,ilf;fhy jd;dhl;rp mjpfhurigj; jpl;ljpd; mbg;gilapy; Ngr;Rthu;j;ijfis Muk;gpf;f Ntz;ba fl;;lhaj;ij czu;e;J fUj;Jf;fis cjpu;f;fpd;w epiyapy; fjpu;fhku; ,Uf;fpd;whu;. 

md;iwa jpdk; ,d;DnkhU fUj;ij> epiyg;ghl;il fjpu;fhku; typAWj;jpapUe;jhu;. jkpo; kf;fspd; Vfg;gpujpepjpfs; jhNk vd;W tpLjiyg; Gypfs; $Wtij ehk; Vw;f KbahJ vd;W fjpu;fhku; mtu;fs; xd;gJ khjq;fSf;F Kd;G GJnly;ypapy; njuptpj;jpUe;jhu;. Mdhy; ,g;NghJ jkpoPo tpLjiyg; GypfNs> jkpo; kf;fspd; gpujpepjpfs; vd;w fUj;Jg;glg; Ngr Muk;gj;jpUf;fpd;whu;;. ,e;jf; fUj;Jg;gl vd;w nrhy;iy ehKk; mbf;Nfhbl;Nl nrhy;fpd;Nwhk;. Vndd;why; re;jpupf;fh mk;ikahupd; Nju;jy; $l;lzpapd; nghJr; nrayhsu; ,t;thu ,Wjpapy; ~rpwpyq;fh muR tpLjiyg; GypfSld; kl;Lk;jhd; Ngr;RthHj;ijfis elhj;Jk;| vd;W mwpf;if tpl;bUf;fpd;whu;. MapDk; jkpoPo tpLjiyg; GypfNs jkpo; kf;fspd; Vfg; gpujpejpfs; vd;W Mzpj;jukhf $whky;> ~jw;Nghija murpay; epytuk;> Kd;ida Ngr;Rthu;j;ij| vd;gJ Nghd;w thu;j;ij [hyq;fis mtu; cgNahfpj;jpUg;gij ehk; fUj;jpy; nfhs;s Ntz;Lk;. vJ vg;gbapUg;gpDk; epju;rdj;ij myl;rpak; nra;a Kbahj epiyapy; rpwpyq;fh muR ,Ug;gijNa ,J fhl;Lfpd;wJ.

,d;DnkhU Kf;fpa tplaj;ij ehk; ,q;Nf Rl;bf; fhl;l tpUk;Gfpd;Nwhk;. rupahf xd;gJ khjq;fSf;F Kd;G GJnly;ypapy; fjpu;fhku; mtu;fs; ,e;jpah Fwpj;Jk;> Gypfs; Fwpj;Jk; rpy fUj;Jf;fis ntspapl;bUe;jhu;. ~tpLjiyg; Gypfshy; cUthfp tUfpd;w mghaj;ij - Kf;fpakhf jpUNfhzkiyj; JiwKfk; Fwpj;j mghaj;ij - ,e;jpah czu Ntz;Lk; vd;W Nfl;Lf; nfhs;fpd;Nwd;. ,d;iwa jpdk; jpUNfhzkiyj; JiwKfk; tpLjiyg; Gypfshy; #og;gl;L tUfpd;wJ. ,e;jpahtpw;Ff; Fj;jiff;F tplg;gl;bUf;Fk; vz;nza;f; Fjq;fs; Mgj;jhd epiyapy; cs;sd. jpUNfhzkiyapy; cs;s rpwpyq;fh flw;gilf;Fr; Nrjk; Vw;gLk; gl;rj;jpy; gyhyp ,uhZtj; jsj;Njhlhd njhlu;G
- Kf;fpakhf tpepNahfj; njhlu;G - Jz;bf;fg;gl;L tpLk;. rpwpyq;fhtpw;F Vw;gLk; Mgj;J ,e;jpahtpw;Fk; mr;RWj;jiyf; nfhLf;Fk; vd;gij ,e;jpah czu;e;Js;sJ vd;Nw ek;Gfpd;Nwd;" vd;W ,t;thW fjpu;fhku; $wpapUe;jhu;. mj;NjhL ,d;DnkhU tplaj;ijAk; fjpu;fhku; $wpapUe;jhu;." jw;Nghija rkhjhdg; Ngr;Rthu;j;ijfspy; gq;FngWtjw;Nfh my;yJ mDruizahsuhfNth> kj;jpa];juhfNth gzp
Guptjw;Nfh ,e;jpahtpw;F vt;tpj vz;zKkpy;iy" vd;W fjpu;fhku; $wpapUe;jjd; %yk; md;iwa fhy fl;lj;jpy; - mjhtJ xd;gJ khjj;jpw;F Kd;ida [dhjpgjp re;jpupf;fhtpd; vz;zj;ij> kiwKfkhf
ntspg;gLj;jpapUe;jhu;.  

mjhtJ> tpLjiyg; Gypfspd; nraw;ghLfs; Fwpj;J ,e;jpah tpopg;ghf ,Ue;J mOj;jk; nfhLf;f Ntz;Lk;. Mdhy; rkhjhdg; Ngr;Rthu;j;ijfspy; ,e;jpah Neubahfg; gq;fspf;f Kd;tuf;$lhJ! - mg;NghJ uzpy; tpf;fpukrpq;ftpd; muNr Ngr;Rthu;j;ijfis elhj;jpf; nfhz;bUe;jJ vd;gNjhL
fjpu;fhku; mtu;fs; ntsptptfhu mikr;ruhf ,y;iy vd;gijAk; ehk; ftdj;jpy; vLj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. Mdhy; xd;gJ khjj;jpy; rpwpyq;fhtpd; murpay; epiyik khwpaJk; 'rkhjhdg; Ngr;Rthu;j;ijfspy; ,e;jpah Kf;fpa gq;fspg;gpidr; nra;a Ntz;Lk;|| - vd;w Nfhupf;ifNahL fjpu;fhku; ,g;NghJ ,e;jpah Ngha; te;jijAk; ehk; mwpNthk;. mJTk; ,e;jpa nghJj; Nju;jy; eilngw cs;s epiyapy;> mLj;J kj;jpa Ml;rpia ahu; Ml;rpiaf; ifg;gw;Wthu; vd;W njupahj epiyapy;> fjpu;fhku; mtru mtrukhf ,e;jpah nry;y Ntz;bapUe;jJ vd;gijAk; ehk; vz;zpg; ghu;f;fpd;Nwhhk;. mjhtJ ,d;Dk; XU rpy thuq;fshtJ fhj;jpUf;f Kbahj epiyapNy re;jpupf;fh mk;ikahUk; ,Ug;gijNa ,it Rl;bf;; fhl;bAs;sd.

fle;j xd;gj khj fhyj;jpw;Fs; fjpu;fhku; mtu;fs; Kd;Df;Fg; gpd; Kuzhfj; njuptpj;j fUj;Jf;fis ehk; ,q;Nf Fwpg;gpl;Lf; fhl;bNdhk;. mJ kl;Lky;y> rkhjhdg; Ngr;Rthu;j;ijfis Kd;dpd;W elhj;jpa Nehu;Nt ehl;bd; nray;ghLfspy; vkf;Fr; re;Njfk; cz;L vd;Wk;> ehk; Ml;rpf;F te;jhy; Nehu;Ntapd; gq;fspg;G ,Uf;fhJ - vd;w fUj;Jg; glTk; re;jpupf;fh mk;ikahUk; fjpu;fhku; mtu;fSk; $wp te;jij Neau;fs; kwe;jpUf;f khl;Bu;fs;. Mdhy; ,g;NghJ ,tu;fs; ,UtUk; Nehu;Nt
ehl;bd; cjtpia kPz;Lk; ehbg; NghAs;sijAk; ehk; mwpNthk;!

VNjh Kd;Df;Fg; gpd; Kuzhfg; Ngrpr; nray;gl;lhYk; ,g;NghjhtJ rupahfr; rpe;jpj;J rkhjhdg; Ngr;Rthu;j;ijfis Muk;gpf;f Kidfpd;whu;fNs - vd;w vz;zk; gyUf;F Vw;glf; $Lk;. Mdhy; rpwpyq;fhtpd; jw;Nghija ,e;j ntspj; Njhw;w khw;wj;jpw;Ff; fhuzk; vd;d vd;gij ehk; fl;lhak; ju;f;fpj;Nj Mf Ntz;Lk;. mJ vjpu;fhy Vkhw;wj;ijj; jtpu;f;f cjtTk; $Lk;.

Kd;ida murhd - uzpy; tpf;fpukrpq;ftpd; muR rkhjhdg; Ngr;R thu;j;ijfspy; <LgLtjw;F rpq;fs Njrj;jpd; nghUshjhu twl;rpNa fhuzk; vd;W ehk; vg;NghJk; ju;f;fpj;Nj te;Js;Nshk;. Mdhy; ,d;iwa re;jpupf;fhtpd; murpw;F Ngr;Rthu;j;ijfspy; <LgLtjw;Fg; gy fhuzpfs; cs;sd. mjpy; xd;whf rpq;fs Njrj;jpd; nghUshjhur; rPu;Fiyit ehk; kPpz;Lk; Rl;bf; fhl;lyhk;. rpwpyq;fhtpw;F epjp cjtp toq;Fk; Ner ehLfspd; $l;lk; vjpu;tUk; khjj;jpy; eilngw ,Ug;gJ mk;ikahupd; ,e;j mtru rkhjhd rkpf;iQfSf;F Kf;fpa fhuzpahf cs;sJ> vd;gijAk; ehk; fUj;jpy; nfhs;s Ntz;Lk;. Mdhy; ,f;fhuzj;ijAk; kPwpa tplaq;fs; ,r; rkhjhdg; Ngr;Rf;fSf;Ff; fhuzpahf ,Uf;fpd;wd vd;gijAk; ehk; fUj;jpy; nfhs;s Ntz;L;k;.

,d;W re;jpupf;fh mk;ikahupd; muR xU mWjpg; ngUk;ghd;ikaw;w murhf> jplkpy;yhj> gykpy;yhj murhf ,Uf;fpd;wJ. mjidj; jf;f itj;Jf; nfhs;tjw;fhf mk;iikahu; gy Kaw;rpfisr; nra;a Ntz;bajhf cs;sJ. MfNt> rkhjhdg; Ngr;RfSf;fhd Kaw;rpfisj; jd; jiyNky; Jhf;fp itj;Jf; nfhs;s Ntz;ba epiy mk;ikahUf;F!

,ijtpl kpf Kf;fpakhd gpur;rid xd;W mk;ikahiur; #o;e;jpUf;fpd;wJ. mJ mk;ikahupd; vjpHfhy murpay; tho;f;if. mLj;j jtiz> jhd; kPz;Lk; [dhjpgjpahf tu KbahJ vd;gjhy;> vg;gbahtJ murpay; ahg;ig khw;wp rHt mjpfhuj;ijAk; gpujk ke;jphpf;F khw;wp vjpu;fhyj;jpy; jhd; gpujk ke;jpupahfg; gtdp tuNtz;bajw;fhd rfy jpl;lq;fisAk; eilKiwg;gLj;j Ntz;ba fl;lhaj;jpy; mk;ikahu; ,Uf;fpd;whu;. mjw;fhd mj;jpthuj;jpw;fhf> rkhjhdg; Ngr;Rthu;j;ijfis mk;ikahu; cgNahfpf; cs;shu;.

,tw;NwhL ,d;DnkhU fhuzKk; mk;ikahUf;F cs;sJ. [dhjpgjp re;jpupf;fhtp;d; ,Jtiu fhyf; fLk;Nghf;F eltbf;iffs; - kpf Kf;fpakhf jkpopdj;jpd; kPJ njhLj;j mur gaq;futhjg; Nghu;fs;> rkhjhd vjpu;g;Gg; gpufldq;fs;> Ke;ija Ml;rpiaf; fiyj;j murpay; mlhtbj;jdq;fs; - vd;gdtw;iwg; G+rp nkOfp jhd; xU rkhjhdj; Njtij vd;w Njhw;wj;ijf; fhl;l Ntz;ba Njit mk;ikahUf;F cs;sJ. ,g;gbg;gl;l Njhw;wj;ij cyf ehLfSf;Ff; fhl;l Ntz;ba nraw;ghLfspy; mk;ikahu; ,wq;fptpl;lijNa mk;ikahupdJk; fjpu;fhkupdJk; Ngr;Rf;fs; fhl;b epw;fpd;wd.

'rkhjhdg; Ngr;Rf;fs; Muk;gpj;Jk; Kjy; fl;lkhf Gdu epu;khd - GdUj;jhuzg; gzpfs; Fwpj;Jg; Ngrp mjw;Fupa nraw;jpl;lq;fs; Muk;gpf;fg;gLk; - vd;W ,g;NghJ re;jpupf;fhtpd; muR njuptpj;Js;sJ. ,d;W jkpoPo kf;fspd; ,ay;G tho;f;if rpjpykile;J mtu;fSila tho;f;iff; fl;Lkhdk; Fiye;J> mbg;gil trjpfs; mopf;fg;gl;L> mtu;fs; ,lk;ngau;e;J tho;tjw;Ff; fhuzkhdtu; ahu;? re;jpupf;fh mk;ikahupd; Ml;rpf;fhyj;jpy; jkpo; kf;fs kPJ fl;ltpo;j;J tplg;gl;l Nghu;fSk;> jkpo; kf;fspd; tuyhw;Wr; Nrhfkhd ,lg;ngau;Tk;> mtu;fs; kPJ tpjpf;fg;gl;l nghUshjhu - czT kUe;Jj; jilfSk; ahuhYk; vspjpy; kwf;ff; $bajy;y!

MfNt> ,e;j Ntisapy; Nehu;Nt ehl;bd; vupf; nrhy;ifk;  mtu;fs; njuptpj;j vr;rupf;ifia ehKk; Fwpg;gpl tpUk;Gfpd;Nwhk;. ,t;Ntisapy; mjp$ba vjpu;ghu;g;igNah> czu;rpiaNah ehk; cUthf;ff;$lhJ vd;W vupf;nrhy;ifk; mtu;fs; $wpapUg;gJ kpfr; rupahd fUj;jhFk;.

re;jpupf;fh mk;ikahNuh my;yJ mtUila muNrh> my;yJ mtUila murpay; $l;lzpf;fl;rpfNsh ,ja Rj;jpNahL jkpoupd; Njrpag;gpur;ridia mZftpy;iynad;Nw ehk; re;Njfpf;fpd;Nwhk;. mtu;fsJ fle;j fhy epfo;fhy nraw;ghLfs; vkJ re;Njfj;ij kPs; cWjp nra;fpd;wd.

,t;Ntisapy; vjpu;fhyj;jpy; re;jpupf;fh mk;ikahUk;> fjpu;fhku; mtu;fSk; nra;a Ntz;ba mtrpa gzpfs; rpy cz;L. jkpoPo tpLjiyg; Gypfs; ,af;fk; Vw;fdNt rku;g;gpj;Js;s ,ilf;fhy jd;dhl;rp mjpfhurigj; jpl;lj;ij KOikahf Vw;W cldbahf mjid eilKiwg;gLj;Jtjw;Fupa nraw;ghl;by; ,wq;f Ntz;Lk;. Njitaw;w nrhw;rpyk;gq;fis jtpu;j;J> jkpoPo tpLjiyg; GypfNs jkpo; kf;fspd; Vfgpujpepjpfs; vd;gij KOikahf Vw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;. mij Vw;Wf;nfhz;l gl;rj;jpy; jkpoPo tpLjiyg; Gypfis jilnra;Js;s rpy cyf ehLfs; mj;jilia ePf;Ftjw;fhd gpur;rhug;gzpfis> fjpu;fhku; mtu;fNs nra;a Ntz;Lk;. ,e;jj; jilia ePf;Fk; nraw;ghl;il =yq;fh muR clNd nra;a Kd;tuNtz;Lk;. mjidr; nra;ahtpl;lhy; mJ xl;Lnkhj;j jkpopdj;ijAk; mtkhdg;gLj;JtjhfNt fUjg;gLk;. ,e;j muRkPJ Vw;glf;$ba nfhQ;reQ;r ek;gpf;ifiaAk; mJ jfu;j;JtpLk;. ~~Nghu;j;Njtijapd; Njit"

 

Mail Us Copyright 1998/2009 All Rights Reserved Home